Consuming

Show Usage

Pronunciation of Consuming  

English Meaning

  1. Ardent or deeply felt: a consuming interest; a consuming passion.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Hebrews 12:29

For our God is a consuming fire.

Joel 2:25

"So I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, The crawling locust, The consuming locust, And the chewing locust, My great army which I sent among you.


ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അയച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ മഹാസൈന്യമായ വെട്ടുക്കിളിയും വിട്ടിലും തുള്ളനും പച്ചപ്പുഴുവും തിന്നുകളഞ്ഞ സംവത്സരങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു പകരം നലകും.


Deuteronomy 4:24

For the LORD your God is a consuming fire, a jealous God.


നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയല്ലോ; തീക്ഷണതയുള്ള ദൈവം തന്നേ.


×

Found Wrong Meaning for Consuming?

Name :

Email :

Details :×