Contended

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of contend.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Nehemiah 13:17

Then I contended with the nobles of Judah, and said to them, "What evil thing is this that you do, by which you profane the Sabbath day?


അതുകൊണ്ടു ഞാൻ യെഹൂദാശ്രേഷ് ന്മാരെ ശാസിച്ചു; നിങ്ങൾ ശബ്ബത്തുനാൾ അശുദ്ധമാക്കി ഇങ്ങനെ ദോഷം ചെയ്യുന്നതെന്തു?


Isaiah 41:12

You shall seek them and not find them--Those who contended with you. Those who war against you Shall be as nothing, As a nonexistent thing.


നിന്നോടു പോരാടുന്നവരെ നീ അന്വേഷിക്കും; കാണുകയില്ലതാനും; നിന്നോടു യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവർ നാസ്തിത്വവും ഇല്ലായ്മയുംപോലെ ആകും.


Nehemiah 13:25

So I contended with them and cursed them, struck some of them and pulled out their hair, and made them swear by God, saying, "You shall not give your daughters as wives to their sons, nor take their daughters for your sons or yourselves.


അവരെ ഞാൻ ശാസിച്ചു ശപിച്ചു അവരിൽ ചിലരെ അടിച്ചു അവരുടെ തലമുടി പറിച്ചു; നിങ്ങളുടെ പുത്രിമാരെ അവരുടെ പുത്രന്മാർക്കും കൊടുക്കരുതു; അവരുടെ പുത്രിമാരെ നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാർക്കോ നിങ്ങൾക്കോ എടുക്കയുമരുതു എന്നു ആജ്ഞാപിച്ചു അവരെക്കൊണ്ടു ദൈവനാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Contended?

Name :

Email :

Details :×