Contended

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of contend.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Numbers 20:3

And the people contended with Moses and spoke, saying: "If only we had died when our brethren died before the LORD!


ജനം മേശെയോടു കലഹിച്ചു: ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ മരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളും മരിച്ചുപോയിരുന്നു എങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു.


Isaiah 41:12

You shall seek them and not find them--Those who contended with you. Those who war against you Shall be as nothing, As a nonexistent thing.


നിന്നോടു പോരാടുന്നവരെ നീ അന്വേഷിക്കും; കാണുകയില്ലതാനും; നിന്നോടു യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവർ നാസ്തിത്വവും ഇല്ലായ്മയുംപോലെ ആകും.


Deuteronomy 33:8

And of Levi he said: "Let Your Thummim and Your Urim be with Your holy one, Whom You tested at Massah, And with whom You contended at the waters of Meribah,


ലേവിയെക്കുറിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞതു: നിന്റെ തുമ്മീമും ഊറീമും നിൻ ഭക്തന്റെ പക്കൽ ഇരിക്കുന്നു; നീ മസ്സയിൽവെച്ചു പരീക്ഷിക്കയും കലഹജലത്തിങ്കൽ നീ പൊരുകയും ചെയ്തവന്റെ പക്കൽ തന്നേ.


×

Found Wrong Meaning for Contended?

Name :

Email :

Details :×