Contended

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of contend.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Deuteronomy 33:8

And of Levi he said: "Let Your Thummim and Your Urim be with Your holy one, Whom You tested at Massah, And with whom You contended at the waters of Meribah,


ലേവിയെക്കുറിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞതു: നിന്റെ തുമ്മീമും ഊറീമും നിൻ ഭക്തന്റെ പക്കൽ ഇരിക്കുന്നു; നീ മസ്സയിൽവെച്ചു പരീക്ഷിക്കയും കലഹജലത്തിങ്കൽ നീ പൊരുകയും ചെയ്തവന്റെ പക്കൽ തന്നേ.


Numbers 26:9

The sons of Eliab were Nemuel, Dathan, and Abiram. These are the Dathan and Abiram, representatives of the congregation, who contended against Moses and Aaron in the company of Korah, when they contended against the LORD;


എലീയാബിന്റെ പുത്രന്മാർ: നെമൂവേൽ, ദാഥാൻ , അബീരാം. യഹോവേക്കു വിരോധമായി കലഹിച്ചപ്പോൾ കോരഹിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ മോശെക്കും അഹരോന്നും വിരോധമായി കലഹിച്ച സംഘ സദസ്യന്മാരായ ദാഥാനും അബീരാമും ഇവർ തന്നേ;


Isaiah 41:12

You shall seek them and not find them--Those who contended with you. Those who war against you Shall be as nothing, As a nonexistent thing.


നിന്നോടു പോരാടുന്നവരെ നീ അന്വേഷിക്കും; കാണുകയില്ലതാനും; നിന്നോടു യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവർ നാസ്തിത്വവും ഇല്ലായ്മയുംപോലെ ആകും.


×

Found Wrong Meaning for Contended?

Name :

Email :

Details :×