Convulsed

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of convulse.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Mark 1:26

And when the unclean spirit had convulsed him and cried out with a loud voice, he came out of him.


എല്ലാവരും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു: ഇതെന്തു? ഒരു പുതിയ ഉപദേശം; അവൻ അധികാരത്തോടെ അശുദ്ധാത്മാക്കളോടും കല്പിക്കുന്നു; അവ അവനെ അനുസരിക്കയും ചെയ്യുന്നു എന്നു പറങ്ങു തമ്മിൽ വാദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.


Mark 9:20

Then they brought him to Him. And when he saw Him, immediately the spirit convulsed him, and he fell on the ground and wallowed, foaming at the mouth.


അവർ അവനെ അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. അവനെ കണ്ട ഉടനെ ആത്മാവു അവനെ ഇഴെച്ചു; അവൻ നിലത്തു വീണു നുരെച്ചുരുണ്ടു.


Mark 9:26

Then the spirit cried out, convulsed him greatly, and came out of him. And he became as one dead, so that many said, "He is dead."


അപ്പോൾ അതു നിലവിളിച്ചു അവനെ വളരെ ഇഴെച്ചു പുറപ്പെട്ടുപോയി. മരിച്ചുപോയി എന്നു പലരും പറവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ മരിച്ച പോലെ ആയി.


×

Found Wrong Meaning for Convulsed?

Name :

Email :

Details :×