Corpses

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of corpse.
  2. Third-person singular simple present indicative form of corpse.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 19:7

And I will make void the counsel of Judah and Jerusalem in this place, and I will cause them to fall by the sword before their enemies and by the hands of those who seek their lives; their corpses I will give as meat for the birds of the heaven and for the beasts of the earth.


അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തുവെച്ചു യെഹൂദയുടെയും യെരൂശലേമിന്റെയും ആലോചനയെ നിഷ്ഫലമാക്കും; ഞാൻ അവരെ ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ വാൾകൊണ്ടും അവർക്കും പ്രാണഹാനി വരുത്തുവാൻ നോക്കുന്നവരുടെ കൈകൊണ്ടും വീഴുമാറാക്കുകയും അവരുടെ ശവങ്ങളെ ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾക്കും കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾക്കും ഇരയാക്കിക്കൊടുക്കയും ചെയ്യും.


Jeremiah 7:33

The corpses of this people will be food for the birds of the heaven and for the beasts of the earth. And no one will frighten them away.


എന്നാൽ ഈ ജനത്തിന്റെ ശവങ്ങൾ ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾക്കും ഭൂമിയിലെ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾക്കും ഇരയായിത്തീരും; ആരും അവയെ ആട്ടിക്കളകയുമില്ല.


Isaiah 66:24

"And they shall go forth and look Upon the corpses of the men Who have transgressed against Me. For their worm does not die, And their fire is not quenched. They shall be an abhorrence to all flesh."


അവർ‍ പുറപ്പെട്ടുചെന്നു, എന്നോടു അതിക്രമം ചെയ്ത മനുഷ്യരുടെ ശവങ്ങളെ നോക്കും; അവരുടെ പുഴു ചാകയില്ല; അവരുടെ തീ കെട്ടുപോകയില്ല; അവർ‍ സകലജഡത്തിന്നും അറെപ്പായിരിക്കും


×

Found Wrong Meaning for Corpses?

Name :

Email :

Details :×