Corpses

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of corpse.
  2. Third-person singular simple present indicative form of corpse.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 66:24

"And they shall go forth and look Upon the corpses of the men Who have transgressed against Me. For their worm does not die, And their fire is not quenched. They shall be an abhorrence to all flesh."


അവർ‍ പുറപ്പെട്ടുചെന്നു, എന്നോടു അതിക്രമം ചെയ്ത മനുഷ്യരുടെ ശവങ്ങളെ നോക്കും; അവരുടെ പുഴു ചാകയില്ല; അവരുടെ തീ കെട്ടുപോകയില്ല; അവർ‍ സകലജഡത്തിന്നും അറെപ്പായിരിക്കും


Jeremiah 16:4

"They shall die gruesome deaths; they shall not be lamented nor shall they be buried, but they shall be like refuse on the face of the earth. They shall be consumed by the sword and by famine, and their corpses shall be meat for the birds of heaven and for the beasts of the earth."


അവർ കൊടിയ വ്യാധികളാൽ മരിക്കും; ആരും അവരെക്കുറിച്ചു വിലാപം കഴിക്കയോ അവരെ കുഴിച്ചിടുകയോ ചെയ്യാതെ അവർ നിലത്തിന്നു വളമായി കിടക്കും; വാളാലും ക്ഷാമത്താലും അവർ മുടിഞ്ഞുപോകും; അവരുടെ ശവങ്ങൾ ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾക്കും കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾക്കും ഇരയായിത്തീരും.


Jeremiah 7:33

The corpses of this people will be food for the birds of the heaven and for the beasts of the earth. And no one will frighten them away.


എന്നാൽ ഈ ജനത്തിന്റെ ശവങ്ങൾ ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾക്കും ഭൂമിയിലെ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾക്കും ഇരയായിത്തീരും; ആരും അവയെ ആട്ടിക്കളകയുമില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Corpses?

Name :

Email :

Details :×