Corpses

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of corpse.
  2. Third-person singular simple present indicative form of corpse.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 7:33

The corpses of this people will be food for the birds of the heaven and for the beasts of the earth. And no one will frighten them away.


എന്നാൽ ഈ ജനത്തിന്റെ ശവങ്ങൾ ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾക്കും ഭൂമിയിലെ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾക്കും ഇരയായിത്തീരും; ആരും അവയെ ആട്ടിക്കളകയുമില്ല.


Jeremiah 16:4

"They shall die gruesome deaths; they shall not be lamented nor shall they be buried, but they shall be like refuse on the face of the earth. They shall be consumed by the sword and by famine, and their corpses shall be meat for the birds of heaven and for the beasts of the earth."


അവർ കൊടിയ വ്യാധികളാൽ മരിക്കും; ആരും അവരെക്കുറിച്ചു വിലാപം കഴിക്കയോ അവരെ കുഴിച്ചിടുകയോ ചെയ്യാതെ അവർ നിലത്തിന്നു വളമായി കിടക്കും; വാളാലും ക്ഷാമത്താലും അവർ മുടിഞ്ഞുപോകും; അവരുടെ ശവങ്ങൾ ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾക്കും കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾക്കും ഇരയായിത്തീരും.


Ezekiel 6:5

And I will lay the corpses of the children of Israel before their idols, and I will scatter your bones all around your altars.


ഞാൻ യിസ്രായേൽമക്കളുടെ ശവങ്ങളെ അവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇടും; ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അസ്ഥികളെ നിങ്ങളുടെ ബലിപീ ങ്ങൾക്കു ചുറ്റും ചിതറിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Corpses?

Name :

Email :

Details :×