Corruptible

Show Usage

Pronunciation of Corruptible  

   

English Meaning

Capable of being made corrupt; subject to decay.

  1. Capable of being corrupted: corruptible judges.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ദുഷിക്കത്തക്ക - Dhushikkaththakka | Dhushikkathakka
× മലിനമാക്കത്തക്ക - Malinamaakkaththakka | Malinamakkathakka
× മലിനമായ - Malinamaaya | Malinamaya
× ചീത്തയായ - Cheeththayaaya | Cheethayaya
× കലുഷിതമായ - Kalushithamaaya | Kalushithamaya
× അഴുകിപ്പോകത്തക്ക - Azhukippokaththakka | Azhukippokathakka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Peter 1:23

having been born again, not of corruptible seed but incorruptible, through the word of God which lives and abides forever,


കെടുന്ന ബീജത്താലല്ല കെടാത്തതിനാൽ, ജീവനുള്ളതും നിലനിലക്കുന്നതുമായ ദൈവവചനത്താൽ തന്നേ, നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു.


Romans 1:23

and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man--and birds and four-footed animals and creeping things.


അക്ഷയനായ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിനെ അവർ ക്ഷയമുള്ള മനുഷ്യൻ , പക്ഷി, നാൽക്കാലി, ഇഴജാതി എന്നിവയുടെ രൂപ സാദൃശ്യമായി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു.


1 Peter 1:18

knowing that you were not redeemed with corruptible things, like silver or gold, from your aimless conduct received by tradition from your fathers,


വ്യർത്ഥവും പിതൃപാരമ്പര്യവുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ നടപ്പിൽനിന്നു നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നതു പൊന്നു, വെള്ളി മുതലായ അഴിഞ്ഞുപോകുന്ന വസ്തുക്കളെക്കൊണ്ടല്ല,


×

Found Wrong Meaning for Corruptible?

Name :

Email :

Details :×