Corrupts

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of corrupt.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Corinthians 15:33

Do not be deceived: "Evil company corrupts good habits."


നീതിക്കു നിർമ്മദരായി ഉണരുവിൻ ; പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പിൻ ; ചിലർക്കും ദൈവത്തെക്കുറിച്ചു പരിജ്ഞാനമില്ല; ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ലജ്ജെക്കായി പറയുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Corrupts?

Name :

Email :

Details :×