Counsels

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of counsel.
  2. Third-person singular simple present of counsel.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 25:1

O LORD, You are my God. I will exalt You, I will praise Your name, For You have done wonderful things; Your counsels of old are faithfulness and truth.


യഹോവേ നീ എന്റെ ദൈവമാകുന്നു; ഞാൻ നിന്നെ പുകഴ്ത്തും; ഞാൻ നിന്റെ നാമത്തെ സ്തുതിക്കും; നീ അത്ഭുതമായി പണ്ടേയുള്ള ആലോചനകളെ വിശ്വസ്തതയോടും സത്യത്തോടും കൂടെ അനുഷ് ിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ.


Proverbs 22:20

Have I not written to you excellent things Of counsels and knowledge,


നിന്നെ അയച്ചവർക്കും നീ നേരുള്ള മറുപടി കൊണ്ടുപോകേണ്ടതിന്നു നിനക്കു നേരുള്ള മറുപടിയുടെ നിശ്ചയം അറിയിച്ചുതരുവാൻ


Jeremiah 7:24

Yet they did not obey or incline their ear, but followed the counsels and the dictates of their evil hearts, and went backward and not forward.


എന്നാൽ അവർ അനുസരിക്കയോ ശ്രദ്ധിക്കയോ ചെയ്യാതെ തങ്ങളുടെ ദുഷ്ടഹൃദയത്തിന്റെ ആലോചനയിലും ദുശ്ശാ ്യത്തിലും നടന്നു മുമ്പോട്ടല്ല പുറകോട്ടു തന്നേ പൊയ്ക്കളഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Counsels?

Name :

Email :

Details :×