Counted

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of count.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 38:21

This is the inventory of the tabernacle, the tabernacle of the Testimony, which was counted according to the commandment of Moses, for the service of the Levites, by the hand of Ithamar, son of Aaron the priest.


മോശെയുടെ കല്പന അനുസരിച്ചു പുരോഹിതനായ അഹരോന്റെ മകൻ ഈഥാമാർ മുഖാന്തരം ലേവ്യരുടെ ശുശ്രൂഷയാൽ കണകൂ കൂട്ടിയതുപോലെ സാക്ഷ്യകൂടാരമെന്ന തിരുനിവാസത്തിന്നുണ്ടായ ചെലവു എന്തെന്നാൽ:


1 Timothy 1:12

And I thank Christ Jesus our Lord who has enabled me, because He counted me faithful, putting me into the ministry,


എനിക്കു ശക്തി നല്കിയ ക്രിസ്തുയേശു എന്ന നമ്മുടെ കർത്താവു എന്നെ വിശ്വസ്തൻ എന്നു എണ്ണി ശുശ്രൂഷെക്കു ആക്കിയതുകൊണ്ടു ഞാൻ അവനെ സ്തുതിക്കുന്നു.


Luke 21:36

Watch therefore, and pray always that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass, and to stand before the Son of Man."


ആകയാൽ ഈ സംഭവിപ്പാനുള്ള എല്ലാറ്റിന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാനും മനുഷ്യപുത്രന്റെ മുമ്പിൽ നില്പാനും നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാകേണ്ടതിന്നു സദാകാലവും ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുംകൊണ്ടിരിപ്പിൻ .


×

Found Wrong Meaning for Counted?

Name :

Email :

Details :×