Countries

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of country.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× country എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Country Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Country Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 36:20

Who among all the gods of these lands have delivered their countries from my hand, that the LORD should deliver Jerusalem from my hand?"'


യഹോവ യെരൂശലേമിനെ എന്റെ കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിപ്പാൻ ആ ദേശങ്ങളിലെ സകല ദേവന്മാരിലും വെച്ചു ഒരുത്തൻ തന്റെ ദേശത്തെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നു വിടുവിച്ചുവോ?


Ezekiel 11:17

Therefore say, "Thus says the Lord GOD: "I will gather you from the peoples, assemble you from the countries where you have been scattered, and I will give you the land of Israel."'


ആകയാൽ നീ പറയേണ്ടതു: യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാൻ നിങ്ങളെ ജാതികളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചു, നിങ്ങൾ ചിതറിപ്പോയിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു കൂട്ടിച്ചേർത്തു യിസ്രായേൽദേശം നിങ്ങൾക്കു തരും.


Jeremiah 23:3

"But I will gather the remnant of My flock out of all countries where I have driven them, and bring them back to their folds; and they shall be fruitful and increase.


എന്റെ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിൽ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നവയെ ഞാൻ അവയെ നീക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന സകലദേശങ്ങളിൽനിന്നും ശേഖരിച്ചു അവയുടെ പുല്പുറങ്ങളിലേക്കു വീണ്ടും കൊണ്ടുവരും; അവ വർദ്ധിച്ചു പെരുകും.


×

Found Wrong Meaning for Countries?

Name :

Email :

Details :×