Creatures

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of creature.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

;ജീവികള്‍ - Jeevikal‍ ;creature എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Creature Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Creature Enna Padhathinte Bahuvachanam. ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Revelation 19:4

And the twenty-four elders and the four living creatures fell down and worshiped God who sat on the throne, saying, "Amen! Alleluia!"


ഇരുപത്തുനാലു മൂപ്പന്മാരും നാലു ജീവികളും: ആമേൻ , ഹല്ലെലൂയ്യാ! എന്നു പറഞ്ഞു സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ വീണു നമസ്കരിച്ചു. നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ സകലദാസന്മാരും ഭക്തന്മാരുമായി ചെറിയവരും വലിയവരും ആയുള്ളോരേ, അവനെ വാഴ്ത്തുവിൻ എന്നു പറയുന്നോരു ശബ്ദം സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ടു.


Revelation 8:9

And a third of the living creatures in the sea died, and a third of the ships were destroyed.


സമുദ്രത്തിൽ പ്രാണനുള്ള സൃഷ്ടികളിൽ മൂന്നിലൊന്നു ചത്തുപോയി; കപ്പലുകളിലും മൂന്നിലൊന്നു ചേതം വന്നു.


Ezekiel 1:21

When those went, these went; when those stood, these stood; and when those were lifted up from the earth, the wheels were lifted up together with them, for the spirit of the living creatures was in the wheels.


ജീവികളുടെ ആത്മാവു ചക്രങ്ങളിൽ ആയിരുന്നതുകൊണ്ടു, അവ പോകുമ്പോൾ ഇവയും പോകും; അവ നിലക്കുമ്പോൾ ഇവയും നിലക്കും; അവ ഭൂമിയിൽനിന്നു പൊങ്ങുമ്പോൾ ചക്രങ്ങളും അവയോടുകൂടെ പൊങ്ങും.


×

Found Wrong Meaning for Creatures?

Name :

Email :

Details :×