Cried

Show Usage

Pronunciation of Cried  

English Meaning

  1. Past tense and past participle of cry.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

കരഞ്ഞു - Karanju ;നിലവിളിച്ചു - Nilavilichu ;cry എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും നാമവിശേഷണ രൂപവും - Cry Enna Padhaththinte Bhoothakaalavum Naamavisheshana Roopavum | Cry Enna Padhathinte Bhoothakalavum Namavisheshana Roopavum ; ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Samuel 7:9

And Samuel took a suckling lamb and offered it as a whole burnt offering to the LORD. Then Samuel cried out to the LORD for Israel, and the LORD answered him.


അപ്പോൾ ശമൂവേൽ പാൽ കുടിക്കുന്ന ഒരു ആട്ടിൻ കുട്ടിയെ എടുത്തു യഹോവേക്കു സർവ്വാംഗഹോമം കഴിച്ചു. ശമൂവേൽ യിസ്രായേലിന്നു വേണ്ടി യഹോവയോടു പ്രാർത്ഥിച്ചു; യഹോവ ഉത്തരമരുളി.


Psalms 34:6

This poor man cried out, and the LORD heard him, And saved him out of all his troubles.


ഈ എളിയവൻ നിലവിളിച്ചു; യഹോവ കേട്ടു; അവന്റെ സകലകഷ്ടങ്ങളിൽനിന്നും അവനെ രക്ഷിച്ചു.


Matthew 14:26

And when the disciples saw Him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a ghost!" And they cried out for fear.


അവൻ കടലിന്മേൽ നടക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടു ശിഷ്യന്മാർ ഭ്രമിച്ചു: അതു ഒരു ഭൂതം എന്നു പറഞ്ഞു പേടിച്ചു നിലവിളിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Cried?

Name :

Email :

Details :×