Cries

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third person singular present tense of cry.
  2. Plural of cry.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× cry എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Cry Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Cry Enna Padhathinte Bahuvachanam.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Romans 9:27

Isaiah also cries out concerning Israel: "Though the number of the children of Israel be as the sand of the sea, The remnant will be saved.


“യിസ്രായേൽമക്കളുടെ എണ്ണം കടൽക്കരയിലെ മണൽപോലെ ആയിരുന്നാലും ശേഷിപ്പത്രേ രക്ഷിക്കപ്പെടൂ. കർത്താവു ഭൂമിയിൽ തന്റെ വചനം നിവർത്തിച്ചു ക്ഷണത്തിൽ തീർക്കും” എന്നു വിളിച്ചു പറയുന്നു.


James 5:4

Indeed the wages of the laborers who mowed your fields, which you kept back by fraud, cry out; and the cries of the reapers have reached the ears of the Lord of Sabaoth.


നിങ്ങളുടെ നിലങ്ങളെ കൊയ്ത വേലക്കാരുടെ കൂലി നിങ്ങൾ പിടിച്ചുവല്ലോ; അതു നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽനിന്നു നിലവിളിക്കുന്നു. കൊയ്തവരുടെ മുറവിളി സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ ചെവിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു.


Micah 6:9

The LORD's voice cries to the city--Wisdom shall see Your name: "Hear the rod! Who has appointed it?


കേട്ടോ യഹോവ പട്ടണത്തോടു വിളിച്ചു പറയുന്നതു; നിന്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുന്നതു ജ്ഞാനം ആകുന്നു; വടിയെയും അതിനെ നിയമിച്ചവനെയും ശ്രദ്ധിപ്പിൻ .


×

Found Wrong Meaning for Cries?

Name :

Email :

Details :×