Cries

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third person singular present tense of cry.
  2. Plural of cry.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× cry എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Cry Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Cry Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Proverbs 8:3

She cries out by the gates, at the entry of the city, At the entrance of the doors:


അവൾ പടിവാതിലുകളുടെ അരികത്തും പട്ടണവാതിൽക്കലും ഗോപുരദ്വാരത്തിങ്കലും ഘോഷിക്കുന്നതു:


Micah 6:9

The LORD's voice cries to the city--Wisdom shall see Your name: "Hear the rod! Who has appointed it?


കേട്ടോ യഹോവ പട്ടണത്തോടു വിളിച്ചു പറയുന്നതു; നിന്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുന്നതു ജ്ഞാനം ആകുന്നു; വടിയെയും അതിനെ നിയമിച്ചവനെയും ശ്രദ്ധിപ്പിൻ .


Proverbs 1:21

She cries out in the chief concourses, At the openings of the gates in the city She speaks her words:


അവൾ ആരവമുള്ള തെരുക്കളുടെ തലെക്കൽ നിന്നു വിളിക്കുന്നു; നഗരദ്വാരങ്ങളിലും നഗരത്തിന്നകത്തും പ്രസ്താവിക്കുന്നതു:


×

Found Wrong Meaning for Cries?

Name :

Email :

Details :×