Cries

Show Usage

English Meaning

  1. Third person singular present tense of cry.
  2. Plural of cry.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

cry എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Cry Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Cry Enna Padhathinte Bahuvachanam. ; ;കരയുന്നു - Karayunnu ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Romans 9:27

Isaiah also cries out concerning Israel: "Though the number of the children of Israel be as the sand of the sea, The remnant will be saved.


“യിസ്രായേൽമക്കളുടെ എണ്ണം കടൽക്കരയിലെ മണൽപോലെ ആയിരുന്നാലും ശേഷിപ്പത്രേ രക്ഷിക്കപ്പെടൂ. കർത്താവു ഭൂമിയിൽ തന്റെ വചനം നിവർത്തിച്ചു ക്ഷണത്തിൽ തീർക്കും” എന്നു വിളിച്ചു പറയുന്നു.


Micah 6:9

The LORD's voice cries to the city--Wisdom shall see Your name: "Hear the rod! Who has appointed it?


കേട്ടോ യഹോവ പട്ടണത്തോടു വിളിച്ചു പറയുന്നതു; നിന്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുന്നതു ജ്ഞാനം ആകുന്നു; വടിയെയും അതിനെ നിയമിച്ചവനെയും ശ്രദ്ധിപ്പിൻ .


Luke 9:39

And behold, a spirit seizes him, and he suddenly cries out; it convulses him so that he foams at the mouth; and it departs from him with great difficulty, bruising him.


അതിനെ പുറത്താക്കുവാൻ നിന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടു അപേക്ഷിച്ചു എങ്കിലും അവർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Cries?

Name :

Email :

Details :×