Cubit

Show Usage

Pronunciation of Cubit  

   

English Meaning

The forearm; the ulna, a bone of the arm extending from elbow to wrist.

  1. An ancient unit of linear measure, originally equal to the length of the forearm from the tip of the middle finger to the elbow, or about 17 to 22 inches (43 to 56 centimeters).

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× മുഴം - Muzham

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 30:2

A cubit shall be its length and a cubit its width--it shall be square--and two cubits shall be its height. Its horns shall be of one piece with it.


അതു ഒരു മുഴം നീളവും ഒരു മുഴം വീതിയുമായി സമചതുരവും രണ്ടു മുഴം ഉയരവും ആയിരിക്കേണം. അതിന്റെ കൊമ്പുകൾ അതിൽനിന്നു തന്നേ ആയിരിക്കേണം.


Ezekiel 40:5

Now there was a wall all around the outside of the temple. In the man's hand was a measuring rod six cubits long, each being a cubit and a handbreadth; and he measured the width of the wall structure, one rod; and the height, one rod.


എന്നാൽ ആലയത്തിന്നു പുറമെ ചുറ്റും ഒരു മതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു; ആ പുരുഷന്റെ കയ്യിൽ ആറു മുഴം നീളമുള്ള ഒരു അളവുദണ്ഡു ഉണ്ടായിരുന്നു; മുഴമോ ഒരു മുഴവും നാലു വിരലും അത്രേ; അവൻ മതിൽ അളന്നു; വീതി ഒരു ദണ്ഡു, ഉയരം ഒരു ദണ്ഡു;


Ezekiel 43:17

the ledge, fourteen cubits long and fourteen wide on its four sides, with a rim of half a cubit around it; its base, one cubit all around; and its steps face toward the east."


അതിന്റെ നാലു പുറവുമുള്ള തട്ടു പതിന്നാലു മുഴം നീളവും പതിന്നാലു മുഴം വീതിയും അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള വകൂ അര മുഴവും ചുവടു ചുറ്റും ഒരു മുഴവും ആയിരിക്കേണം; അതിന്റെ പതനങ്ങൾ കിഴക്കോട്ടായിരിക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Cubit?

Name :

Email :

Details :×