Cubits

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of cubit, an ancient unit of measurement

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 41:1

Then he brought me into the sanctuary and measured the doorposts, six cubits wide on one side and six cubits wide on the other side--the width of the tabernacle.


അനന്തരം അവൻ എന്നെ മന്ദിരത്തിലേക്കു കൊണ്ടുചെന്നു, മുറിച്ചുവരുകളെ അളന്നു; മുറിച്ചുവരുകളുടെ വീതി ഇപ്പുറത്തു ആറു മുഴവും അപ്പുറത്തു ആറു മുഴവും ആയിരുന്നു.


Zechariah 5:2

And he said to me, "What do you see?" So I answered, "I see a flying scroll. Its length is twenty cubits and its width ten cubits."


അവൻ എന്നോടു: നീ എന്തു കാണുന്നു എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു: പാറിപ്പോകുന്ന ഒരു ചുരുൾ ഞാൻ കാണുന്നു; അതിന്നു ഇരുപതു മുഴം നീളവും പത്തു മുഴം വീതിയും ഉണ്ടു എന്നു ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു.


Exodus 27:9

"You shall also make the court of the tabernacle. For the south side there shall be hangings for the court made of fine woven linen, one hundred cubits long for one side.


തിരുനിവാസത്തിന്നു പ്രാകാരവും ഉണ്ടാക്കേണം; തെക്കെ ഭാഗത്തേക്കു പ്രാകാരത്തിന്നു പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽകൊണ്ടു ഒരു ഭാഗത്തേക്കു നൂറു മുഴം നീളത്തിൽ മറശ്ശീല വേണം.


×

Found Wrong Meaning for Cubits?

Name :

Email :

Details :×