Cuttings

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of cutting.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× cutting എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Cutting Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Cutting Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Leviticus 19:28

You shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor tattoo any marks on you: I am the LORD.


നിങ്ങൾ എന്റെ ശബ്ബത്തുകൾ പ്രമാണിക്കയും എന്റെ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തോടു ഭയഭക്തിയുള്ളവരായിരിക്കയും വേണം; ഞാൻ യഹോവ ആകുന്നു.


Jeremiah 9:22

Speak, "Thus says the LORD: "Even the carcasses of men shall fall as refuse on the open field, Like cuttings after the harvester, And no one shall gather them."'


മനുഷ്യരുടെ ശവങ്ങൾ വയലിലെ ചാണകംപോലെയും കൊയ്ത്തുകാരന്റെ പിമ്പിലെ അരിപ്പിടിപോലെയും വീഴും; ആരും അവയെ കൂട്ടിച്ചേർക്കയില്ല എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു എന്നു പറക.


Leviticus 21:5

"They shall not make any bald place on their heads, nor shall they shave the edges of their beards nor make any cuttings in their flesh.


അവർ തലമുടി വടിക്കയും താടിയുടെ അറ്റം കത്രിക്കയും ശരീരത്തിൽ മുറിവുണ്ടാക്കുകയും അരുതു;


×

Found Wrong Meaning for Cuttings?

Name :

Email :

Details :×