Cyprus

Show Usage
   

English Meaning

A thin, transparent stuff, the same as, or corresponding to, crape. It was either white or black, the latter being most common, and used for mourning.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Acts 11:20

But some of them were men from cyprus and Cyrene, who, when they had come to Antioch, spoke to the Hellenists, preaching the Lord Jesus.


അവരിൽ ചിലർ കുപ്രൊസ്കാരും കുറേനക്കാരും ആയിരുന്നു; അവർ അന്ത്യൊക്ക്യയിൽഎത്തിയശേഷം യവനന്മാരോടും കർത്താവായ യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം അറിയിച്ചു.


Daniel 11:30

For ships from cyprus shall come against him; therefore he shall be grieved, and return in rage against the holy covenant, and do damage. "So he shall return and show regard for those who forsake the holy covenant.


കിത്തീംകപ്പലുകൾ അവന്റെ നേരെ വരും; അതുകൊണ്ടു അവൻ വ്യസനിച്ചു മടങ്ങിച്ചെന്നു, വിശുദ്ധനിയമത്തിന്നു നേരെ ക്രുദ്ധിച്ചു പ്രവർത്തിക്കും; അവൻ മടങ്ങിച്ചെന്നു വിശുദ്ധനിയമത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരെ ആദരിച്ചുകൊള്ളും.


Jeremiah 2:10

For pass beyond the coasts of cyprus and see, Send to Kedar and consider diligently, And see if there has been such a thing.


നിങ്ങൾ കിത്തീയരുടെ ദ്വീപുകളിലേക്കു കടന്നുചെന്നു നോക്കുവിൻ ; കേദാരിലേക്കു ആളയച്ചു നല്ലവണ്ണം അന്വേഷിച്ചു, ഇതുപോലെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു നോക്കുവിൻ .


×

Found Wrong Meaning for Cyprus?

Name :

Email :

Details :×