Daughters

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of daughter.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

;daughter എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Daughter Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Doughter Enna Padhathinte Bahuvachanam. ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Chronicles 2:14

(the son of a woman of the daughters of Dan, and his father was a man of Tyre), skilled to work in gold and silver, bronze and iron, stone and wood, purple and blue, fine linen and crimson, and to make any engraving and to accomplish any plan which may be given to him, with your skillful men and with the skillful men of my lord David your father.


അവൻ ഒരു ദാന്യസ്ത്രീയുടെ മകൻ ; അവന്റെ അപ്പൻ ഒരു സോർയ്യൻ . പൊന്നു, വെള്ളി, താമ്രം, ഇരിമ്പു, കല്ലു, മരം, ധൂമ്രനൂൽ, നീല നൂൽ, ചണനൂൽ, ചുവപ്പുനൂൽ എന്നിവകൊണ്ടു പണിചെയ്‍വാനും ഏതുവിധം കൊത്തുപണി ചെയ്‍വാനും നിന്റെ കൗശലപ്പണിക്കാരോടും നിന്റെ അപ്പനും എന്റെ യജമാനനുമായ ദാവീദിന്റെ കൗശലപ്പണിക്കാരോടുംകൂടെ അവന്നു ഏല്പിക്കുന്ന ഏതു കൗശലപ്പണിയും സങ്കല്പിപ്പാനും അവൻ സമർത്ഥൻ ആകുന്നു.


Judges 12:9

He had thirty sons. And he gave away thirty daughters in marriage, and brought in thirty daughters from elsewhere for his sons. He judged Israel seven years.


അവന്നു മുപ്പതു പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ മുപ്പതു പുത്രിമാരെ കെട്ടിച്ചയക്കയും തന്റെ പുത്രന്മാർക്കും മുപ്പതു കന്യകമാരെകൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. അവൻ യിസ്രായേലിന്നു ഏഴു സംവത്സരം ന്യായാധിപനായിരുന്നു.


Joshua 17:6

because the daughters of Manasseh received an inheritance among his sons; and the rest of Manasseh's sons had the land of Gilead.


മനശ്ശെയുടെ ശേഷം പുത്രന്മാർക്കും ഗിലെയാദ് ദേശം കിട്ടി.


×

Found Wrong Meaning for Daughters?

Name :

Email :

Details :×