Pronunciation of Days  

   

English Meaning

  1. During the daytime on every day or most days: She works days and sings in a band at night.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× പകലുകൾ - Pakalukal
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 38:17

Thus says the Lord GOD: "Are you he of whom I have spoken in former days by My servants the prophets of Israel, who prophesied for years in those days that I would bring you against them?


യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാൻ നിന്നെ യിസ്രായേലിന്നു വിരോധമായി വരുത്തും എന്നു പണ്ടത്തെ കാലത്തു അനേകം സംവത്സരങ്ങളായി പ്രവചിച്ചുപോന്ന അവരുടെ പ്രവാചകന്മാരായ എന്റെ ദാസന്മാർമുഖാന്തരം ഞാൻ അന്നു അരുളിച്ചെയ്തതു നിന്നെക്കുറിച്ചല്ലയോ?


Leviticus 8:33

And you shall not go outside the door of the tabernacle of meeting for seven days, until the days of your consecration are ended. For seven days he shall consecrate you.


നിങ്ങളുടെ കരപൂരണദിവസങ്ങൾ തികയുവോളം നിങ്ങൾ ഏഴു ദിവസത്തേക്കു സമാഗമനക്കുടാരത്തിന്റെ വാതിൽ വിട്ടു പുറത്തു പോകരുതു; ഏഴു ദിവസം അവൻ നിങ്ങൾക്കു കരപൂരണം ചെയ്യും.


Psalms 37:19

They shall not be ashamed in the evil time, And in the days of famine they shall be satisfied.


ദുഷ്ടൻ വായ്പ വാങ്ങുന്നു തിരികെ കൊടുക്കുന്നില്ല; നീതിമാനോ കൃപാലുവായി ദാനം ചെയ്യുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Days?

Name :

Email :

Details :×