Dealt

Show Usage

Pronunciation of Dealt  

English Meaning

  1. Past tense and past participle of deal1.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Samuel 14:33

Then they told Saul, saying, "Look, the people are sinning against the LORD by eating with the blood!" So he said, "You have dealt treacherously; roll a large stone to me this day."


ജനം രക്തത്തോടെ തിന്നുന്നതിനാൽ യഹോവയോടു പാപം ചെയ്യുന്നു എന്നു ശൊലിന്നു അറിവുകിട്ടിയപ്പോൾ അവൻ : നിങ്ങൾ ഇന്നു ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നു; ഒരു വലിയ കല്ലു എന്റെ അടുക്കൽ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടുവരുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.


2 Samuel 18:13

Otherwise I would have dealt falsely against my own life. For there is nothing hidden from the king, and you yourself would have set yourself against me."


അല്ല, ഞാൻ അവന്റെ പ്രാണനെ ദ്രോഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ--രാജാവിന്നു ഒന്നും മറവായിരിക്കയില്ലല്ലോ--നീ തന്നേ എന്നോടു അകന്നു നിലക്കുമായിരുന്നു.


Psalms 116:7

Return to your rest, O my soul, For the LORD has dealt bountifully with you.


എൻ മനമേ, നീ വീണ്ടും സ്വസ്ഥമായിരിക്ക; യഹോവ നിനക്കു ഉപകാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Dealt?

Name :

Email :

Details :×