Dealt

Show Usage

Pronunciation of Dealt  

English Meaning

  1. Past tense and past participle of deal1.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 5:11

For the house of Israel and the house of Judah Have dealt very treacherously with Me," says the LORD.


യിസ്രായേൽഗൃഹവും യെഹൂദാഗൃഹവും എന്നോടു മഹാദ്രോഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


Ezekiel 20:44

Then you shall know that I am the LORD, when I have dealt with you for My name's sake, not according to your wicked ways nor according to your corrupt doings, O house of Israel," says the Lord GOD."'


യിസ്രായേൽഗൃഹമേ, നിങ്ങളുടെ ദോഷമായുള്ള വഴികൾക്കു തക്കവണ്ണമല്ല, നിങ്ങളുടെ വഷളായുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്കു തക്കവണ്ണവുമല്ല, എന്റെ നാമംനിമിത്തം തന്നേ ഞാൻ നിങ്ങളോടു പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ യഹോവ എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും എന്നു യഹോവയായ കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാടു.


Psalms 13:6

I will sing to the LORD, Because He has dealt bountifully with me.


യഹോവ എനിക്കു നന്മ ചെയ്തിരിക്കകൊണ്ടു ഞാൻ അവന്നു പാട്ടു പാടും.


×

Found Wrong Meaning for Dealt?

Name :

Email :

Details :×