Deeply

Show Usage

Pronunciation of Deeply  

   

English Meaning

At or to a great depth; far below the surface; as, to sink deeply.

  1. At depth, in a deep way.
  2. To a deep extent.
  3. profoundly

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× അഗാധമായി - Agaadhamaayi | Agadhamayi
× സാമർത്ഥ്യത്തോടെ - Saamarththyaththode | Samarthyathode
× ആഴെ - Aazhe | azhe
× സാമര്‍ത്ഥ്യത്തോടെ - Saamar‍ththyaththode | Samar‍thyathode
× ഗഹനമായി - Gahanamaayi | Gahanamayi
× വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക - Var‍ddhippikkuka | Var‍dhippikkuka
× ആഴത്തില്‍ - Aazhaththil‍ | azhathil‍

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Hosea 5:2

The revolters are deeply involved in slaughter, Though I rebuke them all.


മത്സരികൾ വഷളത്വത്തിൽ ആണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു; ഞാനോ അവർക്കും ഏവർക്കും ഒരു ശാസകൻ ആകുന്നു.


Mark 8:12

But He sighed deeply in His spirit, and said, "Why does this generation seek a sign? Assuredly, I say to you, no sign shall be given to this generation."


അവൻ ആത്മാവിൽഞരങ്ങി: ഈ തലമുറ അടയാളം അന്വേഷിക്കുന്നതു എന്തു? ഈ തലമുറെക്കു അടയാളം ലഭിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു,


Esther 4:4

So Esther's maids and eunuchs came and told her, and the queen was deeply distressed. Then she sent garments to clothe Mordecai and take his sackcloth away from him, but he would not accept them.


എസ്തേരിന്റെ ബാല്യക്കാരത്തികളും ഷണ്ഡന്മാരും വന്നു അതു രാജ്ഞിയെ അറിയിച്ചപ്പോൾ അവൾ അത്യന്തം വ്യസനിച്ചു മൊർദ്ദെഖായിയുടെ രട്ടു നീക്കി അവനെ ഉടുപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു അവന്നു വസ്ത്രം കൊടുത്തയച്ചു; എന്നാൽ അവൻ വാങ്ങിയില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Deeply?

Name :

Email :

Details :×