Deeply

Show Usage

Pronunciation of Deeply  

   

English Meaning

At or to a great depth; far below the surface; as, to sink deeply.

  1. At depth, in a deep way.
  2. To a deep extent.
  3. profoundly

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ഗഹനമായി - Gahanamaayi | Gahanamayi
× വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക - Var‍ddhippikkuka | Var‍dhippikkuka
× സാമർത്ഥ്യത്തോടെ - Saamarththyaththode | Samarthyathode
× ആഴത്തില്‍ - Aazhaththil‍ | azhathil‍
× ആഴെ - Aazhe | azhe
× അഗാധമായി - Agaadhamaayi | Agadhamayi
× സാമര്‍ത്ഥ്യത്തോടെ - Saamar‍ththyaththode | Samar‍thyathode

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 50:12

Your mother shall be deeply ashamed; She who bore you shall be ashamed. Behold, the least of the nations shall be a wilderness, A dry land and a desert.


നിങ്ങളുടെ അമ്മ ഏറ്റവും ലജ്ജിക്കും നിങ്ങളെ പ്രസവിച്ചവൾ നാണിച്ചുപോകും; അവൾ ജാതികളിൽ അന്ത്യജാതിയും മരുഭൂമിയും വരണ്ട നിലവും ശൂന്യദേശവും ആകും.


Esther 4:4

So Esther's maids and eunuchs came and told her, and the queen was deeply distressed. Then she sent garments to clothe Mordecai and take his sackcloth away from him, but he would not accept them.


എസ്തേരിന്റെ ബാല്യക്കാരത്തികളും ഷണ്ഡന്മാരും വന്നു അതു രാജ്ഞിയെ അറിയിച്ചപ്പോൾ അവൾ അത്യന്തം വ്യസനിച്ചു മൊർദ്ദെഖായിയുടെ രട്ടു നീക്കി അവനെ ഉടുപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു അവന്നു വസ്ത്രം കൊടുത്തയച്ചു; എന്നാൽ അവൻ വാങ്ങിയില്ല.


Mark 8:12

But He sighed deeply in His spirit, and said, "Why does this generation seek a sign? Assuredly, I say to you, no sign shall be given to this generation."


അവൻ ആത്മാവിൽഞരങ്ങി: ഈ തലമുറ അടയാളം അന്വേഷിക്കുന്നതു എന്തു? ഈ തലമുറെക്കു അടയാളം ലഭിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു,


×

Found Wrong Meaning for Deeply?

Name :

Email :

Details :×