Denarii

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of denarius.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

John 6:7

Philip answered Him, "Two hundred denarii worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may have a little."


ഫിലിപ്പൊസ് അവനോടു: ഔരോരുത്തന്നു അല്പമല്പം ലഭിക്കേണ്ടതിന്നു ഇരുനൂറു പണത്തിന്നു അപ്പം മതിയാകയില്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.


John 12:5

"Why was this fragrant oil not sold for three hundred denarii and given to the poor?"


ഈ തൈലം മുന്നൂറു വെള്ളിക്കാശിന്നു വിറ്റു ദിരിദ്രന്മാർക്കും കൊടുക്കാഞ്ഞതു എന്തു എന്നു പറഞ്ഞു.


Mark 6:37

But He answered and said to them, "You give them something to eat." And they said to Him, "Shall we go and buy two hundred denarii worth of bread and give them something to eat?"


അവൻ അവരോടു: നിങ്ങൾ അവർക്കും ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുപ്പിൻ എന്നു കല്പിച്ചതിന്നു: ഞങ്ങൾ പോയി ഇരുനൂറു വെള്ളിക്കാശിന്നു അപ്പം കൊണ്ടിട്ടു അവർക്കും തിന്മാൻ കൊടുക്കയോ എന്നു അവനോടു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Denarii?

Name :

Email :

Details :×