Denied

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of deny.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 31:28

This also would be an iniquity deserving of judgment, For I would have denied God who is above.


അതു ന്യായാധിപന്മാർ ശിക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന കുറ്റം അത്രെ; അതിനാൽ ഉയരത്തിലെ ദൈവത്തെ ഞാൻ നിഷേധിച്ചു എന്നു വരുമല്ലോ.


Luke 12:9

But he who denies Me before men will be denied before the angels of God.


മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ തള്ളിപ്പറയുന്നവനെ ദൈവദൂതന്മാരുടെ മുമ്പിൽ തള്ളിപ്പറയും.


Matthew 26:70

But he denied it before them all, saying, "I do not know what you are saying."


പിന്നെ അവൻ പടിപ്പുരയിലേക്കു പുറപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റൊരുത്തി അവനെ കണ്ടു അവിടെയുള്ളവരോടു: ഇവനും നസറായനായ യേശുവിനോടു കൂടെയായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു


×

Found Wrong Meaning for Denied?

Name :

Email :

Details :×