Denied

Show Usage

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of deny.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Genesis 18:15

But Sarah denied it, saying, "I did not laugh," for she was afraid. And He said, "No, but you did laugh!"


സാറാ ഭയപ്പെട്ടു: ഇല്ല, ഞാൻ ചിരിച്ചില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയല്ല, നീ ചിരിച്ചു എന്നു അവൻ അരുളിച്ചെയ്തു.


Luke 8:45

And Jesus said, "Who touched Me?" When all denied it, Peter and those with him said, "Master, the multitudes throng and press You, and You say, "Who touched Me?"'


എന്നെ തൊട്ടതു ആർ എന്നു യേശു ചോദിച്ചു. എല്ലാവരും ഞാനല്ല, ഞാനല്ല എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ: ഗുരോ, പുരുഷാരം നിന്നെ തിക്കിത്തിരക്കുന്നു എന്നു പത്രൊസും കൂടെയുള്ളവരും പറഞ്ഞു.


John 18:25

Now Simon Peter stood and warmed himself. Therefore they said to him, "You are not also one of His disciples, are you?" He denied it and said, "I am not!"


ശിമോൻ പത്രൊസ് തീ കാഞ്ഞുനിലക്കുമ്പോൾ: നീയും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുത്തനല്ലയോ എന്നു ചിലർ അവനോടു ചോദിച്ചു; അല്ല എന്നു അവൻ മറുത്തുപറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Denied?

Name :

Email :

Details :×