Denied

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of deny.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Matthew 26:70

But he denied it before them all, saying, "I do not know what you are saying."


പിന്നെ അവൻ പടിപ്പുരയിലേക്കു പുറപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റൊരുത്തി അവനെ കണ്ടു അവിടെയുള്ളവരോടു: ഇവനും നസറായനായ യേശുവിനോടു കൂടെയായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു


Luke 12:9

But he who denies Me before men will be denied before the angels of God.


മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ തള്ളിപ്പറയുന്നവനെ ദൈവദൂതന്മാരുടെ മുമ്പിൽ തള്ളിപ്പറയും.


Luke 8:45

And Jesus said, "Who touched Me?" When all denied it, Peter and those with him said, "Master, the multitudes throng and press You, and You say, "Who touched Me?"'


എന്നെ തൊട്ടതു ആർ എന്നു യേശു ചോദിച്ചു. എല്ലാവരും ഞാനല്ല, ഞാനല്ല എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ: ഗുരോ, പുരുഷാരം നിന്നെ തിക്കിത്തിരക്കുന്നു എന്നു പത്രൊസും കൂടെയുള്ളവരും പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Denied?

Name :

Email :

Details :×