Denied

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of deny.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Matthew 26:70

But he denied it before them all, saying, "I do not know what you are saying."


പിന്നെ അവൻ പടിപ്പുരയിലേക്കു പുറപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റൊരുത്തി അവനെ കണ്ടു അവിടെയുള്ളവരോടു: ഇവനും നസറായനായ യേശുവിനോടു കൂടെയായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു


John 13:38

Jesus answered him, "Will you lay down your life for My sake? Most assuredly, I say to you, the rooster shall not crow till you have denied Me three times.


അതിന്നു യേശു: നിന്റെ ജീവനെ എനിക്കുവേണ്ടി വെച്ചുകളയുമോ? ആമേൻ , ആമേൻ , ഞാൻ നിന്നോടു പറയുന്നു: നീ മൂന്നു പ്രവശ്യം എന്നെ തള്ളിപ്പറയുവോളം കോഴി ക്കുകുകയില്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.


John 18:27

Peter then denied again; and immediately a rooster crowed.


പത്രൊസ് പിന്നെയും മറുത്തുപറഞ്ഞു; ഉടനെ കോഴി ക്കുകി!


×

Found Wrong Meaning for Denied?

Name :

Email :

Details :×