Denied

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of deny.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 8:45

And Jesus said, "Who touched Me?" When all denied it, Peter and those with him said, "Master, the multitudes throng and press You, and You say, "Who touched Me?"'


എന്നെ തൊട്ടതു ആർ എന്നു യേശു ചോദിച്ചു. എല്ലാവരും ഞാനല്ല, ഞാനല്ല എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ: ഗുരോ, പുരുഷാരം നിന്നെ തിക്കിത്തിരക്കുന്നു എന്നു പത്രൊസും കൂടെയുള്ളവരും പറഞ്ഞു.


John 18:27

Peter then denied again; and immediately a rooster crowed.


പത്രൊസ് പിന്നെയും മറുത്തുപറഞ്ഞു; ഉടനെ കോഴി ക്കുകി!


John 18:25

Now Simon Peter stood and warmed himself. Therefore they said to him, "You are not also one of His disciples, are you?" He denied it and said, "I am not!"


ശിമോൻ പത്രൊസ് തീ കാഞ്ഞുനിലക്കുമ്പോൾ: നീയും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുത്തനല്ലയോ എന്നു ചിലർ അവനോടു ചോദിച്ചു; അല്ല എന്നു അവൻ മറുത്തുപറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Denied?

Name :

Email :

Details :×