Destroys

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of destroy.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Deuteronomy 8:20

As the nations which the LORD destroys before you, so you shall perish, because you would not be obedient to the voice of the LORD your God.


നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാക്കു നിങ്ങൾ കേൾക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ടു യഹോവ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നു നശിപ്പിക്കുന്ന ജാതികളെപ്പോലെ തന്നേ നിങ്ങളും നശിച്ചുപോകും.


Proverbs 6:32

Whoever commits adultery with a woman lacks understanding; He who does so destroys his own soul.


സ്ത്രീയോടു വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നവനോ, ബുദ്ധിഹീനൻ ; അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവൻ സ്വന്തപ്രാണനെ നശിപ്പിക്കുന്നു.


Jeremiah 51:25

"Behold, I am against you, O destroying mountain, Who destroys all the earth," says the LORD. "And I will stretch out My hand against you, Roll you down from the rocks, And make you a burnt mountain.


സകലഭൂമിയെയും നശിപ്പിക്കുന്ന വിനാശകപർവ്വതമേ, ഞാൻ നിനക്കു വിരോധമായിരിക്കുന്നു; ഞാൻ നിന്റെ മേൽ കൈ നീട്ടി നിന്നെ പാറകളിൽനിന്നു ഉരുട്ടി ദഹനപർവ്വതം ആക്കും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


×

Found Wrong Meaning for Destroys?

Name :

Email :

Details :×