Devouring

Show Usage
   

English Meaning

  1. Present participle of devour.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 30:27

Behold, the name of the LORD comes from afar, Burning with His anger, And His burden is heavy; His lips are full of indignation, And His tongue like a devouring fire.


ഇതാ, കോപം ജ്വലിച്ചും കനത്ത പുക പുറപ്പെടുവിച്ചുംകൊണ്ടു യഹോവയുടെ നാമം ദൂരത്തുനിന്നു വരുന്നു; അവന്റെ അധരങ്ങളിൽ ഉഗ്രകോപം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അവന്റെ നാവു ദഹിപ്പിക്കുന്ന തീപോലെയും ഇരിക്കുന്നു.


Psalms 52:4

You love all devouring words, You deceitful tongue.


നീ വഞ്ചനനാവും നാശകരമായ വാക്കുകളൊക്കെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.


Psalms 18:8

Smoke went up from His nostrils, And devouring fire from His mouth; Coals were kindled by it.


അവന്റെ മൂക്കിൽനിന്നു പുക പൊങ്ങി; അവന്റെ വായിൽനിന്നു തീ പുറപ്പെട്ടു ദഹിപ്പിച്ചു. തീക്കനൽ അവങ്കൽനിന്നു ജ്വലിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Devouring?

Name :

Email :

Details :×