Dictates

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of dictate.
  2. Third-person singular simple present indicative form of dictate.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Deuteronomy 29:19

and so it may not happen, when he hears the words of this curse, that he blesses himself in his heart, saying, "I shall have peace, even though I follow the dictates of my heart'--as though the drunkard could be included with the sober.


അവനോടു ക്ഷമിപ്പാൻ യഹോവേക്കു മനസ്സുവരാതെ യഹോവയുടെ കോപവും തീക്ഷ്ണതയും ആ മനുഷ്യന്റെ നേരെ ജ്വലിക്കും; ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ശാപം ഒക്കെയും അവന്റെ മേൽ വരും; യഹോവ ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ നിന്നു അവന്റെ നാമം മായിച്ചുകളയും.


Jeremiah 23:17

They continually say to those who despise Me, "The LORD has said, "You shall have peace"'; And to everyone who walks according to the dictates of his own heart, they say, "No evil shall come upon you."'


എന്നെ നിരസിക്കുന്നവരോടു അവർ: നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം ഉണ്ടാകും എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നു; തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ശാ ്യപ്രകാരം നടക്കുന്നവരോടൊക്കെയും: നിങ്ങൾക്കു ഒരു ദോഷവും വരികയില്ല എന്നും പറയുന്നു.


Jeremiah 18:12

And they said, "That is hopeless! So we will walk according to our own plans, and we will every one obey the dictates of his evil heart."


അതിന്നു അവർ: ഇതു വെറുതെ; ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്ത നിരൂപണങ്ങൾ അനുസരിച്ചു നടക്കും; ഞങ്ങളിൽ ഔരോരുത്തനും താന്താന്റെ ദുഷ്ടഹൃദയത്തിലെ ശാ ്യം പ്രവർത്തിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Dictates?

Name :

Email :

Details :×