Dictates

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of dictate.
  2. Third-person singular simple present indicative form of dictate.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 23:17

They continually say to those who despise Me, "The LORD has said, "You shall have peace"'; And to everyone who walks according to the dictates of his own heart, they say, "No evil shall come upon you."'


എന്നെ നിരസിക്കുന്നവരോടു അവർ: നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം ഉണ്ടാകും എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നു; തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ശാ ്യപ്രകാരം നടക്കുന്നവരോടൊക്കെയും: നിങ്ങൾക്കു ഒരു ദോഷവും വരികയില്ല എന്നും പറയുന്നു.


Jeremiah 7:24

Yet they did not obey or incline their ear, but followed the counsels and the dictates of their evil hearts, and went backward and not forward.


എന്നാൽ അവർ അനുസരിക്കയോ ശ്രദ്ധിക്കയോ ചെയ്യാതെ തങ്ങളുടെ ദുഷ്ടഹൃദയത്തിന്റെ ആലോചനയിലും ദുശ്ശാ ്യത്തിലും നടന്നു മുമ്പോട്ടല്ല പുറകോട്ടു തന്നേ പൊയ്ക്കളഞ്ഞു.


Jeremiah 9:14

but they have walked according to the dictates of their own hearts and after the Baals, which their fathers taught them,"


തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ശാ ്യത്തെയും തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ തങ്ങളെ അഭ്യസിപ്പിച്ച ബാൽവിഗ്രഹങ്ങളെയും അനുസരിച്ചു നടന്നതുകൊണ്ടു,


×

Found Wrong Meaning for Dictates?

Name :

Email :

Details :×