Dictates

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of dictate.
  2. Third-person singular simple present indicative form of dictate.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 3:17

"At that time Jerusalem shall be called The Throne of the LORD, and all the nations shall be gathered to it, to the name of the LORD, to Jerusalem. No more shall they follow the dictates of their evil hearts.


ആ കാലത്തു യെരൂശലേമിന്നു യഹോവയുടെ സിംഹാസനം എന്നു പേരാകും; സകലജാതികളും അവിടേക്കു, യെരൂശലേമിലേക്കു തന്നേ, യഹോവയുടെ നാമം നിമിത്തം വന്നു ചേരും; തങ്ങളുടെ ദുഷ്ടഹൃദയത്തിന്റെ ശാ ്യപ്രകാരം ഇനി നടക്കയുമില്ല.


Jeremiah 16:12

And you have done worse than your fathers, for behold, each one follows the dictates of his own evil heart, so that no one listens to Me.


നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെക്കാൾ അധികം ദോഷം ചെയ്തിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ ഔരോരുത്തനും എന്റെ വാക്കു കേൾക്കാതെ താന്താന്റെ ദുഷ്ടഹൃദയത്തിലെ ശാ ്യം അനുസരിച്ചു നടക്കുന്നു.


Jeremiah 13:10

This evil people, who refuse to hear My words, who follow the dictates of their hearts, and walk after other gods to serve them and worship them, shall be just like this sash which is profitable for nothing.


എന്റെ വചനം കേൾപ്പാൻ മനസ്സില്ലാതെ ഹൃദയത്തിന്റെ ശാ ്യംപോലെ നടക്കയും അന്യദേവന്മാരെ സേവിച്ചു നമസ്കരിക്കേണ്ടതിന്നു അവരോടു ചേരുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ദുഷ്ടജനം ഒന്നിന്നും കൊള്ളരുതാത്ത ഈ കച്ചപോലെ ആയിത്തീരും.


×

Found Wrong Meaning for Dictates?

Name :

Email :

Details :×