Pronunciation of Did  

   

English Meaning

  1. Past tense of do1.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× do എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലരൂപം - Do Enna Padhaththinte Bhoothakaalaroopam | Do Enna Padhathinte Bhoothakalaroopam
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 34:15

Then you recently turned and did what was right in My sight--every man proclaiming liberty to his neighbor; and you made a covenant before Me in the house which is called by My name.


നിങ്ങളോ ഇന്നു തിരിഞ്ഞു ഔരോരുത്തൻ തന്റെ കൂട്ടുകാരന്നു വിമോചനം പ്രസിദ്ധമാക്കിയതിനാൽ എനിക്കു ഹിതമായതു പ്രവർത്തിച്ചു, എന്റെ നാമം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ആലയത്തിൽവെച്ചു എന്റെ മുമ്പാകെ ഒരു നിയമം ചെയ്തു.


Joshua 4:8

And the children of Israel did so, just as Joshua commanded, and took up twelve stones from the midst of the Jordan, as the LORD had spoken to Joshua, according to the number of the tribes of the children of Israel, and carried them over with them to the place where they lodged, and laid them down there.


യോശുവ കല്പിച്ചതുപോലെ യിസ്രായേൽമക്കൾ ചെയ്തു; യഹോവ യോശുവയോടു കല്പിച്ചതുപോലെ യിസ്രായേൽമക്കളുടെ ഗോത്രസംഖ്യെക്കു ഒത്തവണ്ണം പന്ത്രണ്ടു കല്ലു യോർദ്ദാന്റെ നടുവിൽനിന്നു എടുത്തു തങ്ങൾ പാർത്ത സ്ഥലത്തു കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു.


2 Chronicles 8:15

They did not depart from the command of the king to the priests and Levites concerning any matter or concerning the treasuries.


യാതൊരു കാര്യത്തിലും ഭണ്ഡാരത്തെ സംബന്ധിച്ചും പുരോഹിതന്മാരോടും ലേവ്യരോടും ഉണ്ടായ രാജകല്പന അവർ വിട്ടുമാറിയില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Did?

Name :

Email :

Details :×