Pronunciation of Did  

English Meaning

  1. Past tense of do1.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ചെയ്‌തു - Cheythu ; ;do എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലരൂപം - Do Enna Padhaththinte Bhoothakaalaroopam | Do Enna Padhathinte Bhoothakalaroopam ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Corinthians 12:16

But be that as it may, I did not burden you. Nevertheless, being crafty, I caught you by cunning!


ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ഭാരമായിത്തീർന്നില്ല എങ്കിലും ഉപായിയാകയാൽ കൗശലംകൊണ്ടു നിങ്ങളെ കൈവശമാക്കി എന്നു നിങ്ങൾ പറയുമായിരിക്കും.


Luke 9:56

For the Son of Man did not come to destroy men's lives but to save them." And they went to another village.


മനുഷ്യ പുത്രൻ മനുഷ്യരുടെ പ്രാണങ്ങളെ നശിപ്പിപ്പാനല്ല രക്ഷിപ്പാനത്രേ വന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു.) അവർ വേറൊരു ഗ്രാമത്തിലേക്കു പോയി.


Jeremiah 20:16

And let that man be like the cities Which the LORD overthrew, and did not relent; Let him hear the cry in the morning And the shouting at noon,


എന്റെ അമ്മ എന്റെ ശവകൂഴിയും അവളുടെ ഗർഭപാത്രം എല്ലായ്പോഴും നിറഞ്ഞതും ആയിരിക്കേണ്ടതിന്നു ആ മനുഷ്യൻ എന്നെ ഉദരത്തിൽവെച്ചു കൊന്നുകളയായ്കകൊണ്ടു അവൻ ,


×

Found Wrong Meaning for Did?

Name :

Email :

Details :×