Pronunciation of Did  

English Meaning

  1. Past tense of do1.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

do എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലരൂപം - Do Enna Padhaththinte Bhoothakaalaroopam | Do Enna Padhathinte Bhoothakalaroopam ;ചെയ്‌തു - Cheythu ; ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Judges 20:34

And ten thousand select men from all Israel came against Gibeah, and the battle was fierce. But the Benjamites did not know that disaster was upon them.


എല്ലായിസ്രായേലിൽനിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്ന പതിനായിരംപേർ ഗിബെയയുടെ നേരെ ചെന്നു; പട ക ിനമായി മുറുകി; എങ്കിലും ആപത്തു അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു അവർ അറിഞ്ഞില്ല.


John 21:23

Then this saying went out among the brethren that this disciple would not die. Yet Jesus did not say to him that he would not die, but, "If I will that he remain till I come, what is that to you?"


ആകയാൽ ആ ശിഷ്യൻ മരിക്കയില്ല എന്നൊരു ശ്രുതി സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ പരന്നു. യേശുവോ: അവർ മരിക്കയില്ല എന്നല്ല, ഞാൻ വരുവോളം ഇവൻ ഇരിക്കേണം എന്നു എനിക്കു ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അതു നിനക്കു എന്തു എന്നത്രേ അവനോടു പറഞ്ഞതു.


Judges 10:6

Then the children of Israel again did evil in the sight of the LORD, and served the Baals and the Ashtoreths, the gods of Syria, the gods of Sidon, the gods of Moab, the gods of the people of Ammon, and the gods of the Philistines; and they forsook the LORD and did not serve Him.


യിസ്രായേൽമക്കൾ പിന്നെയും യഹോവേക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു ചെയ്തു ബാൽ വിഗ്രഹങ്ങളെയും അസ്തോരെത്ത് പ്രതിഷ് കളെയും അരാമ്യദേവന്മാരെയും സീദോന്യദേവന്മാരെയും മോവാബ്യദേവന്മാരെയും അമ്മോന്യദേവന്മാരെയും ഫെലിസ്ത്യദേവന്മാരെയും സേവിച്ചു, യഹോവയെ സേവിക്കാതെ അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Did?

Name :

Email :

Details :×