Pronunciation of Did  

   

English Meaning

  1. Past tense of do1.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× do എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലരൂപം - Do Enna Padhaththinte Bhoothakaalaroopam | Do Enna Padhathinte Bhoothakalaroopam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

John 16:4

But these things I have told you, that when the time comes, you may remember that I told you of them. "And these things I did not say to you at the beginning, because I was with you.


അതിന്റെ നാഴിക വരുമ്പോൾ ഞാൻ അതു നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നു നിങ്ങൾ ഔർക്കേണ്ടതിന്നു ഇതു നിങ്ങളോടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു; ആദിയിൽ ഇതു നിങ്ങളോടു പറയാഞ്ഞതു ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കകൊണ്ടത്രേ.


2 Kings 12:11

Then they gave the money, which had been apportioned, into the hands of those who did the work, who had the oversight of the house of the LORD; and they paid it out to the carpenters and builders who worked on the house of the LORD,


അവർ ദ്രവ്യം യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്റെ പണി നടത്തുന്ന വിചാരകന്മാരുടെ പക്കൽ തൂക്കിക്കൊടുക്കും; അവർ അതു യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ പണിചെയ്യുന്ന ആശാരിമാർക്കും ശില്പികൾക്കും


Exodus 36:11

He made loops of blue yarn on the edge of the curtain on the selvedge of one set; likewise he did on the outer edge of the other curtain of the second set.


അങ്ങനെ ഇണെച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒന്നാമത്തെ വിരിയുടെ അറ്റത്തുള്ള മൂടുശീലയുടെ വിളുമ്പിൽ നീലനൂൽ കൊണ്ടു കണ്ണികൾ ഉണ്ടാക്കി; രണ്ടാമത്തെ വിരിയുടെ പുറത്തെ മൂടുശീലയുടെ വിളുമ്പിലും അങ്ങനെ തന്നേ ഉണ്ടാക്കി.


×

Found Wrong Meaning for Did?

Name :

Email :

Details :×