Disdained

Show Usage

English Meaning

Disdainful.

  1. Simple past tense and past participle of disdain.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Proverbs 1:25

Because you disdained all my counsel, And would have none of my rebuke,


നിങ്ങൾ എന്റെ ആലോചന ഒക്കെയും ത്യജിച്ചുകളകയും എന്റെ ശാസനയെ ഒട്ടും അനുസരിക്കാതിരിക്കയും ചെയ്തതുകൊണ്ടു


Job 30:1

"But now they mock at me, men younger than I, Whose fathers I disdained to put with the dogs of my flock.


ഇപ്പോഴോ എന്നിലും പ്രായം കുറഞ്ഞവർ എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നു; അവരുടെ അപ്പന്മാരെ എന്റെ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിന്റെ നായ്ക്കളോടുകൂടെ ആക്കുവാൻ പോലും ഞാൻ നിരസിക്കുമായിരുന്നു.


1 Samuel 17:42

And when the Philistine looked about and saw David, he disdained him; for he was only a youth, ruddy and good-looking.


ഫെലിസ്ത്യൻ നോക്കി ദാവീദിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവനെ നിന്ദിച്ചു; അവൻ തീരെ ബാലനും പവിഴനിറമുള്ളവനും കോമളരൂപനും ആയിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Disdained?

Name :

Email :

Details :×