Divides

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of divide.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 68:12

"Kings of armies flee, they flee, And she who remains at home divides the spoil.


സൈന്യങ്ങളുടെ രാജാക്കന്മാർ ഔടുന്നു, ഔടുന്നു; വീട്ടിൽ പാർക്കുംന്നവൾ കവർച്ച പങ്കിടുന്നു.


Leviticus 11:7

and the swine, though it divides the hoof, having cloven hooves, yet does not chew the cud, is unclean to you.


പന്നി കുളമ്പു പിളർന്നതായി കുളമ്പു രണ്ടായി പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു തന്നേ എങ്കിലും അയവിറക്കുന്നതല്ലായ്കയാൽ അതു നിങ്ങൾക്കു അശുദ്ധം.


Leviticus 11:3

Among the animals, whatever divides the hoof, having cloven hooves and chewing the cud--that you may eat.


മൃഗങ്ങളിൽ കുളമ്പു പിളർന്നിരിക്കുന്നതും കുളമ്പു രണ്ടായി പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും അയവിറക്കുന്നതുമായതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്കു തിന്നാം.


×

Found Wrong Meaning for Divides?

Name :

Email :

Details :×