Divides

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of divide.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Leviticus 11:3

Among the animals, whatever divides the hoof, having cloven hooves and chewing the cud--that you may eat.


മൃഗങ്ങളിൽ കുളമ്പു പിളർന്നിരിക്കുന്നതും കുളമ്പു രണ്ടായി പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും അയവിറക്കുന്നതുമായതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്കു തിന്നാം.


Psalms 68:12

"Kings of armies flee, they flee, And she who remains at home divides the spoil.


സൈന്യങ്ങളുടെ രാജാക്കന്മാർ ഔടുന്നു, ഔടുന്നു; വീട്ടിൽ പാർക്കുംന്നവൾ കവർച്ച പങ്കിടുന്നു.


Leviticus 11:26

The carcass of any animal which divides the foot, but is not cloven-hoofed or does not chew the cud, is unclean to you. Everyone who touches it shall be unclean.


കുളമ്പു പിളർന്നതെങ്കിലും കുളമ്പു രണ്ടായി പിരിയാതെയും അയവിറക്കാതെയും ഇരിക്കുന്ന സകലമൃഗവും നിങ്ങൾക്കു അശുദ്ധം; അവയെ തൊടുന്നവനെല്ലാം അശുദ്ധൻ ആയിരിക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Divides?

Name :

Email :

Details :×