Divorces

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of divorce.
  2. Third-person singular simple present indicative form of divorce.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 3:1

"They say, "If a man divorces his wife, And she goes from him And becomes another man's, May he return to her again?' Would not that land be greatly polluted? But you have played the harlot with many lovers; Yet return to Me," says the LORD.


ഒരു പുരുഷൻ തന്റെ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കയും അവൾ അവനെ വിട്ടുപോയി മറ്റൊരു പുരുഷന്നു ഭാര്യയായി തീരുകയും ചെയ്തശേഷം അവൻ അവളുടെ അടുക്കൽ വീണ്ടും ചെല്ലുമോ? അങ്ങനെയുള്ള ദേശം മലിനമായ്പോകയില്ലയോ? നീയോ, പല ജാരന്മാരുമായി പരസംഗം ചെയ്തിരിക്കുന്നു; എന്നിട്ടും എന്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങിവരുവാൻ നീ വിചാരിക്കുന്നുവോ എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


Mark 10:11

So He said to them, "Whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her.


അവൻ അവരോടു: ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ചു മറ്റൊരുത്തിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവൻ അവൾക്കു വിരോധമായി വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു.


Mark 10:12

And if a woman divorces her husband and marries another, she commits adultery."


സ്ത്രീയും ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു മറ്റൊരുത്തനുമായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Divorces?

Name :

Email :

Details :×