Donkey

Show Usage

Pronunciation of Donkey  

   

English Meaning

An ass; or (less frequently) a mule.

  1. The domesticated ass (Equus asinus).
  2. Slang An obstinate person.
  3. Slang A stupid person.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ഭൂരിഗം - Bhoorigam
× ശീതളാശ്വം - Sheethalaashvam | Sheethalashvam
× ഹരം - Haram
× ബുദ്ധിഹീനന്‍ - Buddhiheenan‍ | Budhiheenan‍
× ചക്രീവാന്‍ - Chakreevaan‍ | Chakreevan‍
× മണ്ടൻ - Mandan
× നീചവാഹനം - Neechavaahanam | Neechavahanam
× ബുദ്ധിഹീനൻ - Buddhiheenan | Budhiheenan
× കഴുത - Kazhutha

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 6:5

Does the wild donkey bray when it has grass, Or does the ox low over its fodder?


പുല്ലുള്ളേടത്തു കാട്ടുകഴുത ചിനെക്കുമോ? തീറ്റി തിന്നുമ്പോൾ കാള മുക്കുറയിടുമോ?


Exodus 23:12

Six days you shall do your work, and on the seventh day you shall rest, that your ox and your donkey may rest, and the son of your female servant and the stranger may be refreshed.


ആറു ദിവസം വേല ചെയ്ക; ഏഴാം ദിവസം നിന്റെ കാളയും കഴുതയും വിശ്രമിപ്പാനും നിന്റെ ദാസിയുടെ പുത്രനും പരദേശിയും ആശ്വസിപ്പാനും വേണ്ടി നീ സ്വസ്ഥമായിരിക്കേണം.


Deuteronomy 22:4

"You shall not see your brother's donkey or his ox fall down along the road, and hide yourself from them; you shall surely help him lift them up again.


സഹോദരന്റെ കഴുതയോ കാളയോ വഴിയിൽ വീണുകിടക്കുന്നതു നീ കണ്ടാൽ വിട്ടു ഒഴിഞ്ഞുകളയാതെ അതിനെ എഴുന്നേല്പിപ്പാൻ അവനെ സഹായിക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Donkey?

Name :

Email :

Details :×