Donkey

Show Usage

Pronunciation of Donkey  

   

English Meaning

An ass; or (less frequently) a mule.

  1. The domesticated ass (Equus asinus).
  2. Slang An obstinate person.
  3. Slang A stupid person.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× മണ്ടൻ - Mandan
× നീചവാഹനം - Neechavaahanam | Neechavahanam
× കഴുത - Kazhutha
× ഹരം - Haram
× ഭൂരിഗം - Bhoorigam
× ശീതളാശ്വം - Sheethalaashvam | Sheethalashvam
× ബുദ്ധിഹീനന്‍ - Buddhiheenan‍ | Budhiheenan‍
× ബുദ്ധിഹീനൻ - Buddhiheenan | Budhiheenan
× ചക്രീവാന്‍ - Chakreevaan‍ | Chakreevan‍

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 13:15

The Lord then answered him and said, "Hypocrite! Does not each one of you on the Sabbath loose his ox or donkey from the stall, and lead it away to water it?


അവൻ ഇതു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ വിരോധികൾ എല്ലാവരും നാണിച്ചു; അവനാൽ നടക്കുന്ന സകല മഹിമകളാലും പുരുഷാരം ഒക്കെയും സന്തോഷിച്ചു.


Numbers 22:30

So the donkey said to Balaam, "Am I not your donkey on which you have ridden, ever since I became yours, to this day? Was I ever disposed to do this to you?" And he said, "No."


കഴുത ബിലെയാമിനോടു: ഞാൻ നിന്റെ കഴുതയല്ലയോ? ഇക്കാലമൊക്കെയും എന്റെ പുറത്തല്ലയോ നീ കയറിനടന്നതു? ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നിന്നോടു കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു ചോദിച്ചു. ഇല്ല എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു.


1 Samuel 12:3

Here I am. Witness against me before the LORD and before His anointed: Whose ox have I taken, or whose donkey have I taken, or whom have I cheated? Whom have I oppressed, or from whose hand have I received any bribe with which to blind my eyes? I will restore it to you."


ഞാൻ ഇതാ, ഇവിടെ നിലക്കുന്നു: ഞാൻ ഒരുത്തന്റെ കാളയെ അപഹരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒരുത്തന്റെ കഴുതയെ അപഹരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ വല്ലവനെയും ചതിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വല്ലവനെയും പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ വല്ലവന്റെയും കയ്യിൽനിന്നു കൈക്കൂലി വാങ്ങി എന്റെ കണ്ണു കുരുടാക്കീട്ടുണ്ടോ? യഹോവയുടെയും അവന്റെ അഭിഷിക്തന്റെയും മുമ്പാകെ എന്റെ നേരെ സാക്ഷീകരിപ്പിൻ ; ഞാൻ അതു മടക്കിത്തരാം.


×

Found Wrong Meaning for Donkey?

Name :

Email :

Details :×