Donkey

Show Usage

Pronunciation of Donkey  

   

English Meaning

An ass; or (less frequently) a mule.

  1. The domesticated ass (Equus asinus).
  2. Slang An obstinate person.
  3. Slang A stupid person.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ബുദ്ധിഹീനന്‍ - Buddhiheenan‍ | Budhiheenan‍
× ഹരം - Haram
× ശീതളാശ്വം - Sheethalaashvam | Sheethalashvam
× ചക്രീവാന്‍ - Chakreevaan‍ | Chakreevan‍
× മണ്ടൻ - Mandan
× ഭൂരിഗം - Bhoorigam
× നീചവാഹനം - Neechavaahanam | Neechavahanam
× ബുദ്ധിഹീനൻ - Buddhiheenan | Budhiheenan
× കഴുത - Kazhutha

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Numbers 22:23

Now the donkey saw the Angel of the LORD standing in the way with His drawn sword in His hand, and the donkey turned aside out of the way and went into the field. So Balaam struck the donkey to turn her back onto the road.


യഹോവയുടെ ദൂതൻ വാൾ ഊരിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടു വഴിയിൽ നിലക്കുന്നതു കഴുത കണ്ടു; കഴുത വഴിയിൽ നിന്നു മാറി വയലിലേക്കു പോയി; കഴുതയെ വഴിയിലേക്കു തിരിക്കേണ്ടതിന്നു ബിലെയാം അതിനെ അടിച്ചു.


1 Kings 13:23

So it was, after he had eaten bread and after he had drunk, that he saddled the donkey for him, the prophet whom he had brought back.


അപ്പം തിന്നുകയും വെള്ളം കുടിക്കയും ചെയ്തശേഷം അവൻ താൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന പ്രവാചകന്നുവേണ്ടി കഴുതെക്കു കോപ്പിട്ടുകൊടുത്തു;


1 Kings 13:13

Then he said to his sons, "Saddle the donkey for me." So they saddled the donkey for him; and he rode on it,


അവൻ തന്റെ പുത്രന്മാരോടു: കഴുതെക്കു കോപ്പിട്ടുതരുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു, അവർ കഴുതെക്കു കോപ്പിട്ടുകൊടുത്തു; അവൻ അതിന്റെ പുറത്തു കയറി ദൈവപുരുഷന്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു;


×

Found Wrong Meaning for Donkey?

Name :

Email :

Details :×