Donkey

Show Usage

Pronunciation of Donkey  

   

English Meaning

An ass; or (less frequently) a mule.

  1. The domesticated ass (Equus asinus).
  2. Slang An obstinate person.
  3. Slang A stupid person.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ബുദ്ധിഹീനന്‍ - Buddhiheenan‍ | Budhiheenan‍
× ശീതളാശ്വം - Sheethalaashvam | Sheethalashvam
× കഴുത - Kazhutha
× ബുദ്ധിഹീനൻ - Buddhiheenan | Budhiheenan
× നീചവാഹനം - Neechavaahanam | Neechavahanam
× ഭൂരിഗം - Bhoorigam
× ചക്രീവാന്‍ - Chakreevaan‍ | Chakreevan‍
× മണ്ടൻ - Mandan
× ഹരം - Haram

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 24:3

They drive away the donkey of the fatherless; They take the widow's ox as a pledge.


ചിലർ അനാഥന്മാരുടെ കഴുതയെ കൊണ്ടു പൊയ്ക്കളയുന്നു; ചിലർ വിധവയുടെ കാളയെ പണയംവാങ്ങുന്നു.


Matthew 21:2

saying to them, "Go into the village opposite you, and immediately you will find a donkey tied, and a colt with her. Loose them and bring them to Me.


“നിങ്ങൾക്കു എതിരെയുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ ചെല്ലുവിൻ ; അവിടെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു പെണ്കഴുതയെയും അതിന്റെ കുട്ടിയെയും നിങ്ങൾ ഉടനെ കാണും; അവയെ അഴിച്ചു കൊണ്ടുവരുവിൻ .


Exodus 21:33

"And if a man opens a pit, or if a man digs a pit and does not cover it, and an ox or a donkey falls in it,


ഒരുത്തൻ ഒരു കുഴി തുറന്നുവെക്കുകയോ കുഴി കുഴിച്ചു അതിനെ മൂടാതിരിക്കയോ ചെയ്തിട്ടു അതിൽ ഒരു കാളയോ കഴുതയോ വീണാൽ,


×

Found Wrong Meaning for Donkey?

Name :

Email :

Details :×