Donkey

Show Usage

Pronunciation of Donkey  

   

English Meaning

An ass; or (less frequently) a mule.

  1. The domesticated ass (Equus asinus).
  2. Slang An obstinate person.
  3. Slang A stupid person.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ശീതളാശ്വം - Sheethalaashvam | Sheethalashvam
× മണ്ടൻ - Mandan
× കഴുത - Kazhutha
× ബുദ്ധിഹീനൻ - Buddhiheenan | Budhiheenan
× ഭൂരിഗം - Bhoorigam
× ചക്രീവാന്‍ - Chakreevaan‍ | Chakreevan‍
× നീചവാഹനം - Neechavaahanam | Neechavahanam
× ഹരം - Haram
× ബുദ്ധിഹീനന്‍ - Buddhiheenan‍ | Budhiheenan‍

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Samuel 19:26

And he answered, "My lord, O king, my servant deceived me. For your servant said, "I will saddle a donkey for myself, that I may ride on it and go to the king,' because your servant is lame.


അതിന്നു അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: യജമാനനായ രാജാവേ, എന്റെ ഭൃത്യൻ എന്നെ ചതിച്ചു; കഴുതപ്പുറത്തു കയറി, രാജാവിനോടുകൂടെ പോകേണ്ടതിന്നു കോപ്പിടേണമെന്നു അടിയൻ പറഞ്ഞു; അടിയൻ മുടന്തനല്ലോ.


Numbers 16:15

Then Moses was very angry, and said to the LORD, "Do not respect their offering. I have not taken one donkey from them, nor have I hurt one of them."


അപ്പോൾ മോശെ ഏറ്റവും കോപിച്ചു അവൻ യഹോവയോടു: അവരുടെ വഴിപാടു കടാക്ഷിക്കരുതേ; ഞാൻ അവരുടെ പക്കൽനിന്നു ഒരു കഴുതയെപ്പോലും വാങ്ങീട്ടില്ല; അവരിൽ ഒരുത്തനോടും ഒരു ദോഷം ചെയ്തിട്ടുമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.


Job 6:5

Does the wild donkey bray when it has grass, Or does the ox low over its fodder?


പുല്ലുള്ളേടത്തു കാട്ടുകഴുത ചിനെക്കുമോ? തീറ്റി തിന്നുമ്പോൾ കാള മുക്കുറയിടുമോ?


×

Found Wrong Meaning for Donkey?

Name :

Email :

Details :×