Donkey

Show Usage

Pronunciation of Donkey  

   

English Meaning

An ass; or (less frequently) a mule.

  1. The domesticated ass (Equus asinus).
  2. Slang An obstinate person.
  3. Slang A stupid person.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ഹരം - Haram
× ബുദ്ധിഹീനൻ - Buddhiheenan | Budhiheenan
× മണ്ടൻ - Mandan
× നീചവാഹനം - Neechavaahanam | Neechavahanam
× ശീതളാശ്വം - Sheethalaashvam | Sheethalashvam
× ചക്രീവാന്‍ - Chakreevaan‍ | Chakreevan‍
× ഭൂരിഗം - Bhoorigam
× ബുദ്ധിഹീനന്‍ - Buddhiheenan‍ | Budhiheenan‍
× കഴുത - Kazhutha

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 13:15

The Lord then answered him and said, "Hypocrite! Does not each one of you on the Sabbath loose his ox or donkey from the stall, and lead it away to water it?


അവൻ ഇതു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ വിരോധികൾ എല്ലാവരും നാണിച്ചു; അവനാൽ നടക്കുന്ന സകല മഹിമകളാലും പുരുഷാരം ഒക്കെയും സന്തോഷിച്ചു.


Numbers 22:30

So the donkey said to Balaam, "Am I not your donkey on which you have ridden, ever since I became yours, to this day? Was I ever disposed to do this to you?" And he said, "No."


കഴുത ബിലെയാമിനോടു: ഞാൻ നിന്റെ കഴുതയല്ലയോ? ഇക്കാലമൊക്കെയും എന്റെ പുറത്തല്ലയോ നീ കയറിനടന്നതു? ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നിന്നോടു കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു ചോദിച്ചു. ഇല്ല എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു.


Numbers 22:25

And when the donkey saw the Angel of the LORD, she pushed herself against the wall and crushed Balaam's foot against the wall; so he struck her again.


കഴുത യഹോവയുടെ ദൂതനെ കണ്ടപ്പോൾ മതിലരികെ ഒതുങ്ങി ബിലെയാമിന്റെ കാൽ മതിലോടു ചേർത്തു ഞെക്കി; അവൻ അതിനെ വീണ്ടും അടിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Donkey?

Name :

Email :

Details :×