Donkeys

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of donkey.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Samuel 16:2

And the king said to Ziba, "What do you mean to do with these?" So Ziba said, "The donkeys are for the king's household to ride on, the bread and summer fruit for the young men to eat, and the wine for those who are faint in the wilderness to drink."


നിന്റെ യജമാനന്റെ മകൻ എവിടെ എന്നു രാജാവു ചോദിച്ചതിന്നു സീബാ രാജാവിനോടു: അവൻ യെരൂശലേമിൽ പാർക്കുംന്നു; യിസ്രായേൽഗൃഹം എന്റെ അപ്പന്റെ രാജത്വം ഇന്നു എനിക്കു തിരികെ തരുമെന്നു അവൻ പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.


Job 24:5

Indeed, like wild donkeys in the desert, They go out to their work, searching for food. The wilderness yields food for them and for their children.


അവർ മരുഭൂമിയിലെ കാട്ടുകഴുതകളെപ്പോലെ ഇര തേടി വേലെക്കു പുറപ്പെടുന്നു; ശൂന്യപ്രദേശം മക്കൾക്കു വേണ്ടി അവർക്കും ആഹാരം.


1 Samuel 10:16

So Saul said to his uncle, "He told us plainly that the donkeys had been found." But about the matter of the kingdom, he did not tell him what Samuel had said.


ശൗൽ തന്റെ ഇളയപ്പനോടു: കഴുതകളെ കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നു അവൻ ഞങ്ങളോടു തിട്ടമായി അറിയിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു; എങ്കിലും ശമൂവേൽ രാജത്വം സംബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞതു അവൻ അവനോടു അറിയിച്ചില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Donkeys?

Name :

Email :

Details :×