Doorposts

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of doorpost.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 40:48

Then he brought me to the vestibule of the temple and measured the doorposts of the vestibule, five cubits on this side and five cubits on that side; and the width of the gateway was three cubits on this side and three cubits on that side.


പിന്നെ അവൻ എന്നെ ആലയത്തിന്റെ പൂമുഖത്തു കൊണ്ടുചെന്നു; അവൻ പൂമുഖത്തിന്റെ മുറിച്ചുവർ അളന്നു, ഇപ്പുറത്തുള്ളതു അഞ്ചു മുഴം; അപ്പുറത്തുള്ളതു അഞ്ചു മുഴം; മുറിച്ചുവരിന്റെ വീതിയോ ഇപ്പുറത്തു മൂന്നു മുഴവും അപ്പുറത്തു മൂന്നു മുഴവും ആയിരുന്നു.


Exodus 12:7

And they shall take some of the blood and put it on the two doorposts and on the lintel of the houses where they eat it.


അതിന്റെ രക്തം കുറെ എടുത്തു തങ്ങൾ തിന്നുന്ന വീടുകളുടെ വാതിലിന്റെ കട്ടളക്കാൽ രണ്ടിന്മേലും കുറുമ്പടിമേലും പുരട്ടേണം.


1 Kings 6:31

For the entrance of the inner sanctuary he made doors of olive wood; the lintel and doorposts were one-fifth of the wall.


അവൻ അന്തർമ്മന്ദിരത്തിന്റെ വാതിലിന്നു ഒലിവുമരംകൊണ്ടു കതകു ഉണ്ടാക്കി; കുറമ്പടിയും കട്ടളക്കാലും ചുവരിന്റെ അഞ്ചിൽ ഒരു അംശമായിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Doorposts?

Name :

Email :

Details :×