Doorposts

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of doorpost.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Kings 6:33

So for the door of the sanctuary he also made doorposts of olive wood, one-fourth of the wall.


അവ്വണ്ണം തന്നേ അവൻ മന്ദിരത്തിന്റെ വാതിലിന്നും ഒലിവുമരംകൊണ്ടു കട്ടള ഉണ്ടാക്കി; അതു ചുവരിന്റെ നാലിൽ ഒരംശമായിരുന്നു.


Deuteronomy 11:20

And you shall write them on the doorposts of your house and on your gates,


യഹോവ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്കും കൊടുക്കുമെന്നു അവരോടു സത്യംചെയ്ത ദേശത്തു നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മക്കളും ഭൂമിക്കുമീതെ ആകാശമുള്ള കാലത്തോളം ദീർഘായുസ്സോടിരിക്കേണ്ടതിന്നു


Ezekiel 41:21

The doorposts of the temple were square, as was the front of the sanctuary; their appearance was similar.


യാഗപീ ം മരംകൊണ്ടുള്ളതും മൂന്നു മുഴം ഉയരവും രണ്ടുമുഴം നീളവും ഉള്ളതുമായിരുന്നു; അതിന്റെ കോണുകളും ചുവടും വശങ്ങളും മരംകൊണ്ടായിരുന്നു; അവൻ എന്നോടു: ഇതു യഹോവയുടെ സന്നിധിയിലെ മേശയാകുന്നു എന്നു കല്പിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Doorposts?

Name :

Email :

Details :×