Doors

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of door.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

door എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Door Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Door Enna Padhathinte Bahuvachanam. ; ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Judges 11:31

then it will be that whatever comes out of the doors of my house to meet me, when I return in peace from the people of Ammon, shall surely be the LORD's, and I will offer it up as a burnt offering."


ഞാൻ അമ്മോന്യരെ ജയിച്ചു സമാധാനത്തോടെ മടങ്ങിവരുമ്പോൾ എന്റെ വീട്ടുവാതിൽക്കൽനിന്നു എന്നെ എതിരേറ്റുവരുന്നതു യഹോവേക്കുള്ളതാകും; അതു ഞാൻ ഹോമയാഗമായി അർപ്പിക്കും.


Job 3:10

Because it did not shut up the doors of my mother's womb, Nor hide sorrow from my eyes.


അതു എനിക്കു ഗർഭദ്വാരം അടെച്ചില്ലല്ലോ; എന്റെ കണ്ണിന്നു കഷ്ടം മറെച്ചില്ലല്ലോ.


Ezekiel 33:30

"As for you, son of man, the children of your people are talking about you beside the walls and in the doors of the houses; and they speak to one another, everyone saying to his brother, "Please come and hear what the word is that comes from the LORD.'


മനുഷ്യപുത്രാ, നിന്റെ സ്വജാതിക്കാർ മതിലുകൾക്കരികത്തും വീട്ടുവാതിൽക്കലുംവെച്ചു നിന്നെക്കുറിച്ചു സംഭാഷിച്ചു: യഹോവയിങ്കൽനിന്നുണ്ടായ അരുളപ്പാടു എന്തെന്നു വന്നു കേൾപ്പിൻ എന്നു തമ്മിൽതമ്മിലും ഔരോരുത്തൻ താന്താന്റെ സഹോദരനോടും പറയുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Doors?

Name :

Email :

Details :×