Doors

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of door.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

door എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Door Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Door Enna Padhathinte Bahuvachanam. ; ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Judges 16:3

And Samson lay low till midnight; then he arose at midnight, took hold of the doors of the gate of the city and the two gateposts, pulled them up, bar and all, put them on his shoulders, and carried them to the top of the hill that faces Hebron.


ശിംശോൻ അർദ്ധരാത്രിവരെ കിടന്നുറങ്ങി അർദ്ധരാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റു പട്ടണവാതിലിന്റെ കതകും കട്ടളക്കാൽ രണ്ടും ഔടാമ്പലോടുകൂടെ പറിച്ചെടുത്തു ചുമലിൽവെച്ചു പുറപ്പെട്ടു ഹെബ്രോന്നെതിരെയുള്ള മലമുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി.


Ezekiel 41:11

The doors of the side chambers opened on the terrace, one door toward the north and another toward the south; and the width of the terrace was five cubits all around.


മുറ്റത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പടിഞ്ഞാറോട്ടുള്ള കെട്ടിടം എഴുപതു മുഴം വീതിയുള്ളതും കെട്ടിടത്തിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ചുവർ അഞ്ചു മുഴം കനമുള്ളതും തൊണ്ണൂറു മുഴം നീളമുള്ളതും ആയിരുന്നു.


2 Chronicles 28:24

So Ahaz gathered the articles of the house of God, cut in pieces the articles of the house of God, shut up the doors of the house of the LORD, and made for himself altars in every corner of Jerusalem.


ആഹാസ് ദൈവാലയത്തിലെ ഉപകരണങ്ങളെ എടുത്തു ദൈവാലയത്തിലെ ഉപകരണങ്ങളെ ഉടെച്ചു, യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്റെ വാതിലുകൾ അടെച്ചുകളഞ്ഞു യെരൂശലേമിന്റെ ഔരോ മൂലയിലും ബലിപീ ങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി.


×

Found Wrong Meaning for Doors?

Name :

Email :

Details :×