Drawn

Show Usage

Pronunciation of Drawn  

   

English Meaning

See Draw, v. t. & i.

  1. Past participle of draw.
  2. Haggard, as from fatigue or ill health: a wan, drawn face.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× വാടിയ - Vaadiya | Vadiya
× draw എന്ന പദത്തിന്റെ മുൻ‌വിനയെച്ചം - Draw Enna Padhaththinte Munvinayecham | Draw Enna Padhathinte Munvinayecham

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Chronicles 21:16

Then David lifted his eyes and saw the angel of the LORD standing between earth and heaven, having in his hand a drawn sword stretched out over Jerusalem. So David and the elders, clothed in sackcloth, fell on their faces.


ദാവീദ് തല പൊക്കി, യഹോവയുടെ ദൂതൻ വാൾ ഊരി യെരൂശലേമിന്നു മീതെ നീട്ടിപ്പിടിച്ചുംകൊണ്ടും ഭൂമിക്കും ആകാശത്തിന്നും മദ്ധ്യേ നിലക്കുന്നതു കണ്ടു ദാവീദും മൂപ്പന്മാരും രട്ടുടുത്തു സാഷ്ടാംഗം വീണു.


Isaiah 28:9

"Whom will he teach knowledge? And whom will he make to understand the message? Those just weaned from milk? Those just drawn from the breasts?


“ആർക്കാകുന്നു ഇവൻ പരിജ്ഞാനം ഉപദേശിപ്പാൻ പോകുന്നതു? ആരെയാകുന്നു അവൻ പ്രസംഗം ഗ്രഹിപ്പിപ്പാൻ പോകുന്നതു? പാലുകുടി മാറിയവരെയോ? മുലകുടി വിട്ടവരെയോ?


Joshua 8:6

For they will come out after us till we have drawn them from the city, for they will say, "They are fleeing before us as at the first.' Therefore we will flee before them.


അവർ ഞങ്ങളെ പിന്തുടർന്നു പട്ടണം വിട്ടു പുറത്താകും. അവർ മുമ്പെപ്പോലെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽനിന്നു ഔടിപ്പോകുന്നു എന്നു അവർ പറയും; അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവരുടെ മുമ്പിൽനിന്നു ഔടും.


×

Found Wrong Meaning for Drawn?

Name :

Email :

Details :×