Drawn

Show Usage

Pronunciation of Drawn  

   

English Meaning

See Draw, v. t. & i.

  1. Past participle of draw.
  2. Haggard, as from fatigue or ill health: a wan, drawn face.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× വാടിയ - Vaadiya | Vadiya
× draw എന്ന പദത്തിന്റെ മുൻ‌വിനയെച്ചം - Draw Enna Padhaththinte Munvinayecham | Draw Enna Padhathinte Munvinayecham

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Joshua 5:13

And it came to pass, when Joshua was by Jericho, that he lifted his eyes and looked, and behold, a Man stood opposite him with His sword drawn in His hand. And Joshua went to Him and said to Him, "Are You for us or for our adversaries?"


യോശുവ യെരീഹോവിന്നു സമീപത്തു ഇരിക്കുമ്പോൾ തല ഉയർത്തി നോക്കി; ഒരു ആൾ കയ്യിൽ വാൾ ഊരിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടു അവന്റെ നേരെ നിലക്കുന്നതു കണ്ടു; യോശുവ അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു അവനോടു: നീ ഞങ്ങളുടെ പക്ഷക്കാരനോ ശത്രുപക്ഷക്കാരനോ എന്നു ചോദിച്ചു.


1 Samuel 17:21

For Israel and the Philistines had drawn up in battle array, army against army.


യിസ്രായേലും ഫെലിസ്ത്യരും നേർക്കുംനേരെ അണിനിരന്നുനിന്നു.


Numbers 31:30

And from the children of Israel's half you shall take one of every fifty, drawn from the persons, the cattle, the donkeys, and the sheep, from all the livestock, and give them to the Levites who keep charge of the tabernacle of the LORD."


എന്നാൽ യിസ്രായേൽമക്കൾക്കുള്ള പാതിയിൽനിന്നു മനുഷ്യരിലും മാടു, കഴുത, ആടു മുതലായ സകലവിധമൃഗത്തിലും അമ്പതിൽ ഒന്നു എടുത്തു യഹോവയുടെ തിരുനിവാസത്തിലെ വേലചെയ്യുന്ന ലേവ്യർക്കും കൊടുക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Drawn?

Name :

Email :

Details :×