Dromedaries

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of dromedary.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 60:6

The multitude of camels shall cover your land, The dromedaries of Midian and Ephah; All those from Sheba shall come; They shall bring gold and incense, And they shall proclaim the praises of the LORD.


ഒട്ടകങ്ങളുടെ കൂട്ടവും മിദ്യാനിലെയും ഏഫയിലെയും ചിറ്റൊട്ടകങ്ങളും നിന്നെ മൂടും; ശേബയിൽ നിന്നു അവരൊക്കെയും വരും; പൊന്നും കുൻ തുരുക്കവും അവർ‍ കൊണ്ടുവന്നു യഹോവയുടെ സ്തുതിയെ ഘോഷിക്കും


×

Found Wrong Meaning for Dromedaries?

Name :

Email :

Details :×