Duties

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of duty.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

കടമകള്‍ - Kadamakal‍ ; ;കര്‍മ്മങ്ങള്‍ - Kar‍mmangal‍ ;സേവനങ്ങള്‍ - Sevanangal‍ ;duty എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Duty Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Duty Enna Padhathinte Bahuvachanam. ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Numbers 18:5

And you shall attend to the duties of the sanctuary and the duties of the altar, that there may be no more wrath on the children of Israel.


യിസ്രായേൽമക്കളുടെ മേൽ ഇനി ക്രോധം വരാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന്റെയും യാഗപീഠത്തിന്റെയും കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കേണം.


2 Chronicles 8:14

And, according to the order of David his father, he appointed the divisions of the priests for their service, the Levites for their duties (to praise and serve before the priests) as the duty of each day required, and the gatekeepers by their divisions at each gate; for so David the man of God had commanded.


അവൻ തന്റെ അപ്പനായ ദാവീദിന്റെ നിയമപ്രകാരം പുരോഹിതന്മാരുടെ ക്കുറുകളെ അവരുടെ ശുശ്രൂഷെക്കും അതതു ദിവസം വേണ്ടിയിരുന്നതുപോലെ സ്തോത്രം ചെയ്‍വാനും പുരോഹിതന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ശുശ്രൂഷിപ്പാനും ലേവ്യരെ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കും വാതിൽകാവൽക്കാരെ അവരുടെ ക്കുറുകൾക്കൊത്തവണ്ണം അതതു വാതിലിന്നു നിയമിച്ചു; ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ദൈവപുരുഷനായ ദാവീദിന്റെ കല്പന.


Nehemiah 13:30

Thus I cleansed them of everything pagan. I also assigned duties to the priests and the Levites, each to his service,


ഇങ്ങനെ ഞാൻ അന്യമായതൊക്കെയും നീക്കി അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കയും പുരോഹിതന്മാർക്കും ലേവ്യർക്കും ഔരോരുത്തന്നു താന്താന്റെ വേലയിൽ ശുശ്രൂഷക്രമവും നിശ്ചിതസമയങ്ങൾക്കു വിറകുവഴിപാടും


×

Found Wrong Meaning for Duties?

Name :

Email :

Details :×