Duties

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of duty.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× കടമകള്‍ - Kadamakal‍
× duty എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Duty Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Duty Enna Padhathinte Bahuvachanam.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Nehemiah 13:30

Thus I cleansed them of everything pagan. I also assigned duties to the priests and the Levites, each to his service,


ഇങ്ങനെ ഞാൻ അന്യമായതൊക്കെയും നീക്കി അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കയും പുരോഹിതന്മാർക്കും ലേവ്യർക്കും ഔരോരുത്തന്നു താന്താന്റെ വേലയിൽ ശുശ്രൂഷക്രമവും നിശ്ചിതസമയങ്ങൾക്കു വിറകുവഴിപാടും


2 Chronicles 35:2

And he set the priests in their duties and encouraged them for the service of the house of the LORD.


അവൻ പുരോഹിതന്മാരെ താന്താങ്ങളുടെ വേലെക്കു നിർത്തി; യഹോവയുടെ ആലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷെക്കായി അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി.


Numbers 4:28

This is the service of the families of the sons of Gershon in the tabernacle of meeting. And their duties shall be under the authority of Ithamar the son of Aaron the priest.


സമാഗമനക്കുടാരത്തിൽ ഗേർശോന്യരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള വേല ഇതു തന്നേ; അവരുടെ സേവ പുരോഹിതനായ അഹരോന്റെ മകൻ ഈഥാമാരിന്റെ കൈക്കീഴായിരിക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Duties?

Name :

Email :

Details :×