Duties

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of duty.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

duty എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Duty Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Duty Enna Padhathinte Bahuvachanam. ;കടമകള്‍ - Kadamakal‍ ;കര്‍മ്മങ്ങള്‍ - Kar‍mmangal‍ ; ;സേവനങ്ങള്‍ - Sevanangal‍ ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Chronicles 26:29

Of the Izharites, Chenaniah and his sons performed duties as officials and judges over Israel outside Jerusalem.


യിസ്ഹാർയ്യരിൽ കെനന്യാവും അവന്റെ പുത്രന്മാരും പുറമെയുള്ള പ്രവൃത്തിക്കു യിസ്രായേലിൽ പ്രമാണികളും ന്യായാധിപന്മാരും ആയിരുന്നു.


Numbers 3:25

The duties of the children of Gershon in the tabernacle of meeting included the tabernacle, the tent with its covering, the screen for the door of the tabernacle of meeting,


സമാഗമനക്കുടാരത്തിൽ ഗേർശോന്യർ നോക്കേണ്ടതു തിരുനിവാസവും കൂടാരവും അതിന്റെ പുറമൂടിയും സമാഗമനക്കുടാരത്തിന്റെ വാതിലിന്നുള്ള മറശ്ശീലയും


1 Chronicles 26:12

Among these were the divisions of the gatekeepers, among the chief men, having duties just like their brethren, to serve in the house of the LORD.


വാതിൽകാവൽക്കാരുടെ ഈ ക്കുറുകൾക്കു, അവരുടെ തലവന്മാർക്കും തന്നേ, യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്‍വാൻ തങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർക്കും എന്നപോലെ ഉദ്യോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Duties?

Name :

Email :

Details :×