Dwells

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of dwell.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Leviticus 17:12

Therefore I said to the children of Israel, "No one among you shall eat blood, nor shall any stranger who dwells among you eat blood.'


അതുകൊണ്ടത്രേ നിങ്ങളിൽ യാതൊരുത്തനും രക്തം ഭക്ഷിക്കരുതു; നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പാർക്കുംന്ന പരദേശിയും രക്തം ഭക്ഷിക്കരുതു എന്നു ഞാൻ യിസ്രായേൽ മക്കളോടു കല്പിച്ചതു.


Romans 7:20

Now if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me.


അങ്ങനെ നന്മ ചെയ്‍വാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന ഞാൻ തിന്മ എന്റെ പക്കൽ ഉണ്ടു എന്നൊരു പ്രമാണം കാണുന്നു.


Psalms 99:1

The LORD reigns; Let the peoples tremble! He dwells between the cherubim; Let the earth be moved!


യഹോവ വാഴുന്നു; ജാതികൾ വിറെക്കട്ടെ; അവൻ കെരൂബുകളുടെ മീതെ വസിക്കുന്നു; ഭൂമി കുലുങ്ങട്ടെ.


×

Found Wrong Meaning for Dwells?

Name :

Email :

Details :×