Dwells

Show Usage

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of dwell.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Leviticus 25:39

"And if one of your brethren who dwells by you becomes poor, and sells himself to you, you shall not compel him to serve as a slave.


അവർ മിസ്രയീംദേശത്തുനിന്നു ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന എന്റെ ദാസന്മാർ ആകകൊണ്ടു അവരെ അടിമകളായി വിൽക്കരുതു.


Psalms 113:5

Who is like the LORD our God, Who dwells on high,


ഉന്നതത്തിൽ അധിവസിക്കുന്നവനായി നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവേക്കു സദൃശൻ ആരുള്ളു?


Numbers 15:26

It shall be forgiven the whole congregation of the children of Israel and the stranger who dwells among them, because all the people did it unintentionally.


എന്നാൽ അതു യിസ്രായേൽമക്കളുടെ സർവ്വസഭയോടും അവരുടെ ഇടയിൽ വന്നു പാർക്കുംന്ന പരദേശിയോടും ക്ഷമിക്കപ്പെടും; തെറ്റു സർവ്വജനത്തിന്നുമുള്ളതായിരുന്നുവല്ലോ.


×

Found Wrong Meaning for Dwells?

Name :

Email :

Details :×