Egyptian

Show Usage
   

English Meaning

Pertaining to Egypt, in Africa.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 2:12

So he looked this way and that way, and when he saw no one, he killed the egyptian and hid him in the sand.


അവൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കീട്ടു ആരും ഇല്ലെന്നു കണ്ടപ്പോൾ മിസ്രയീമ്യനെ അടിച്ചു കൊന്നു മണലിൽ മറവുചെയ്തു.


Exodus 1:19

And the midwives said to Pharaoh, "Because the Hebrew women are not like the egyptian women; for they are lively and give birth before the midwives come to them."


സൂതികർമ്മിണികൾ ഫറവോനോടു: എബ്രായസ്ത്രീകൾ മിസ്രയീമ്യസ്ത്രീകളെപ്പോലെ അല്ല; അവർ നല്ല തിറമുള്ളവർ; സൂതികർമ്മിണികൾ അവരുടെ അടുക്കൽ എത്തുമ്മുമ്പെ അവർ പ്രസവിച്ചു കഴിയും എന്നു പറഞ്ഞു.


2 Samuel 23:21

And he killed an egyptian, a spectacular man. The egyptian had a spear in his hand; so he went down to him with a staff, wrested the spear out of the egyptian's hand, and killed him with his own spear.


അവൻ കോമളനായ ഒരു മിസ്രയീമ്യനെയും സംഹരിച്ചു; മിസ്രയീമ്യന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കുന്തം ഉണ്ടായിരുന്നു; അവനോ ഒരു വടിയുംകൊണ്ടു അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു മിസ്രയീമ്യന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കുന്തം പിടിച്ചുപറിച്ചു കുന്തംകൊണ്ടു അവനെ കൊന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Egyptian?

Name :

Email :

Details :×