Eighteen

Show Usage

Pronunciation of Eighteen  

   

English Meaning

Eight and ten; as, eighteen pounds.

  1. The cardinal number equal to 17 + 1.
  2. The 18th in a set or sequence.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× പതിനേഴിനും പത്തൊന്‍പതിനുമിടയ്ക്കുള്ള എണ്ണല്‍സംഖ്യ - Pathinezhinum Paththon‍pathinumidaykkulla Ennal‍samkhya | Pathinezhinum Pathon‍pathinumidaykkulla Ennal‍samkhya
× അഷ്ടാദശം - Ashdaadhasham | Ashdadhasham

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Chronicles 12:31

of the half-tribe of Manasseh eighteen thousand, who were designated by name to come and make David king;


മനശ്ശെയുടെ പാതിഗോത്രത്തിൽ പതിനെണ്ണായിരംപേർ. ദാവീദിനെ രാജാവാക്കുവാൻ ചെല്ലേണ്ടതിന്നു ഇവരെ പേരുപേരായി കുറിച്ചിരുന്നു.


Judges 20:44

And eighteen thousand men of Benjamin fell; all these were men of valor.


അങ്ങനെ ബെന്യാമീന്യരിൽ പതിനെണ്ണായിരംപേർ പട്ടുപോയി; അവർ എല്ലാവരും പരാക്രമശാലികൾ ആയിരുന്നു.


1 Kings 7:15

And he cast two pillars of bronze, each one eighteen cubits high, and a line of twelve cubits measured the circumference of each.


അവർ രണ്ടു താമ്രസ്തംഭം ഉണ്ടാക്കി; ഔരോന്നിന്നു പതിനെട്ടു മുഴം ഉയരവും പന്ത്രണ്ടുമുഴം ചുറ്റളവും ഉണ്ടായിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Eighteen?

Name :

Email :

Details :×