Pronunciation of En  

English Meaning

Half an em, that is, half of the unit of space in measuring printed matter. See Em.

  1. The letter n.
  2. Printing A space equal to half the width of an em.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

മിശ്രിതം - Mishritham ; ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Joshua 21:29

Jarmuth with its common-land, and en Gannim with its common-land: four cities;


ദാബെരത്തും അതിന്റെ പുല്പുറങ്ങളും യർമ്മൂത്തും അതിന്റെ പുല്പുറങ്ങളും ഏൻ -ഗന്നീമും അതിന്റെ പുല്പുറങ്ങളും ഇങ്ങനെ നാലു പട്ടണവും,


Judges 15:19

So God split the hollow place that is in Lehi, and water came out, and he drank; and his spirit returned, and he revived. Therefore he called its name en Hakkore, which is in Lehi to this day.


അപ്പോൾ ദൈവം ലേഹിയിൽ ഒരു കുഴി പിളരുമാറാക്കി, അതിൽനിന്നു വെള്ളം പുറപ്പെട്ടു; അവൻ കുടിച്ചു ചൈതന്യം പ്രാപിച്ചുവീണ്ടു ജീവിച്ചു. അതുകൊണ്ടു അതിന്നു ഏൻ --ഹക്കോരേ എന്നു പേരായി; അതു ഇന്നുവരെയും ലേഹിയിൽ ഉണ്ടു.


Psalms 83:10

Who perished at en Dor, Who became as refuse on the earth.


അവർ എൻ ദോരിൽവെച്ചു നശിച്ചുപോയി; അവർ നിലത്തിന്നു വളമായി തീർന്നു.


×

Found Wrong Meaning for En?

Name :

Email :

Details :×