Pronunciation of En  

   

English Meaning

Half an em, that is, half of the unit of space in measuring printed matter. See Em.

  1. The letter n.
  2. Printing A space equal to half the width of an em.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Kings 1:9

And Adonijah sacrificed sheep and oxen and fattened cattle by the stone of Zoheleth, which is by en Rogel; he also invited all his brothers, the king's sons, and all the men of Judah, the king's servants.


അദോനീയാവു ഏൻ -രോഗേലിന്നു സമീപത്തു സോഹേലെത്ത് എന്ന കല്ലിന്നരികെ വെച്ചു ആടുമാടുകളെയും തടിപ്പിച്ച മൃഗങ്ങളെയും അറുത്തു രാജകുമാരന്മാരായ തന്റെ സകലസഹോദരന്മാരെയും രാജഭൃത്യന്മാരായ യെഹൂദാപുരുഷന്മാരെയൊക്കെയും ക്ഷണിച്ചു.


Judges 15:19

So God split the hollow place that is in Lehi, and water came out, and he drank; and his spirit returned, and he revived. Therefore he called its name en Hakkore, which is in Lehi to this day.


അപ്പോൾ ദൈവം ലേഹിയിൽ ഒരു കുഴി പിളരുമാറാക്കി, അതിൽനിന്നു വെള്ളം പുറപ്പെട്ടു; അവൻ കുടിച്ചു ചൈതന്യം പ്രാപിച്ചുവീണ്ടു ജീവിച്ചു. അതുകൊണ്ടു അതിന്നു ഏൻ --ഹക്കോരേ എന്നു പേരായി; അതു ഇന്നുവരെയും ലേഹിയിൽ ഉണ്ടു.


1 Samuel 28:7

Then Saul said to his servants, "Find me a woman who is a medium, that I may go to her and inquire of her." And his servants said to him, "In fact, there is a woman who is a medium at en Dor."


അപ്പോൾ ശൗൽ തന്റെ ഭൃത്യന്മാരോടു: എനിക്കു ഒരു വെളിച്ചപ്പാടത്തിയെ അന്വേഷിപ്പിൻ ; ഞാൻ അവളുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു ചോദിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. അവന്റെ ഭൃത്യന്മാർ അവനോടു: ഏൻ -ദോരിൽ ഒരു വെളിച്ചപ്പാടത്തി ഉണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for En?

Name :

Email :

Details :×