Encircled

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of encircle.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× വളയുക - Valayuka
× വൃത്തമുണ്ടാക്കുക - Vruththamundaakkuka | Vruthamundakkuka
× വൃത്തം വരയ്‌ക്കുക - Vruththam Varaykkuka | Vrutham Varaykkuka
× വളയൽ - Valayal

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Hebrews 11:30

By faith the walls of Jericho fell down after they were encircled for seven days.


വിശ്വാസത്താൽ അവർ ഏഴു ദിവസം ചുറ്റിനടന്നപ്പോൾ യെരീഹോമതിൽ ഇടിഞ്ഞുവീണു.


Deuteronomy 32:10

"He found him in a desert land And in the wasteland, a howling wilderness; He encircled him, He instructed him, He kept him as the apple of His eye.


താൻ അവനെ മരുഭൂമിയിലും ഔളി കേൾക്കുന്ന ശൂന്യപ്രദേശത്തിലും കണ്ടു. അവനെ ചുറ്റി പരിപാലിച്ചു കണ്മണിപോലെ അവനെ സൂക്ഷിച്ചു.


Psalms 22:12

Many bulls have surrounded Me; Strong bulls of Bashan have encircled Me.


അനേകം കാളകൾ എന്നെ വളഞ്ഞു; ബാശാൻ കൂറ്റന്മാർ എന്നെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Encircled?

Name :

Email :

Details :×