Encircling

Show Usage
   

English Meaning

  1. enclosing, skirting
  2. Present participle of encircle.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× വളയല്‍ - Valayal‍
×
× വളയുക - Valayuka
× വൃത്തമുണ്ടാക്കുക - Vruththamundaakkuka | Vruthamundakkuka
× വൃത്തം വരയ്‌ക്കുക - Vruththam Varaykkuka | Vrutham Varaykkuka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Kings 7:24

Below its brim were ornamental buds encircling it all around, ten to a cubit, all the way around the Sea. The ornamental buds were cast in two rows when it was cast.


അതിന്റെ വക്കിന്നു താഴെ, പുറത്തു, മുഴം ഒന്നിന്നു പത്തു കുമിഴ് വീതം കടലിന്നു ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു; അതു വാർത്തപ്പോൾ തന്നെ കുമിഴും രണ്ടുനിരയായി വാർത്തിരുന്നു.


2 Chronicles 4:3

And under it was the likeness of oxen encircling it all around, ten to a cubit, all the way around the Sea. The oxen were cast in two rows, when it was cast.


അതിന്നു കീഴെ ചുറ്റിലും കുമിഴുകൾ മുഴത്തിന്നു പത്തുവീതം കടലിനെ ചുറ്റിയിരുന്നു. അതു വാർത്തപ്പോൾ തന്നേ കുമിഴുകളും രണ്ടു നിരയായി വാർത്തുണ്ടാക്കിയിരുന്നു.


1 Samuel 23:26

Then Saul went on one side of the mountain, and David and his men on the other side of the mountain. So David made haste to get away from Saul, for Saul and his men were encircling David and his men to take them.


ശൗൽ പർവ്വതത്തിന്റെ ഇപ്പുറത്തും ദാവീദും ആളുകളും പർവ്വതത്തിന്റെ അപ്പുറത്തുംകൂടി നടന്നു; ശൗലിനെ ഒഴിഞ്ഞുപോകുവാൻ ദാവീദ് ബദ്ധപ്പെട്ടു; ശൗലും പടജ്ജനവും ദാവീദിനെയും അവന്റെ ആളുകളെയും വളഞ്ഞുപിടിപ്പാൻ അടുത്തു.


×

Found Wrong Meaning for Encircling?

Name :

Email :

Details :×