Endanger

Show Usage

Pronunciation of Endanger  

   

English Meaning

To put to hazard; to bring into danger or peril; to expose to loss or injury; as, to endanger life or peace.

  1. To expose to harm or danger; imperil.
  2. To threaten with extinction.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ദോഷം വരുത്തുക - Dhosham Varuththuka | Dhosham Varuthuka
× നഷ്ടത്തിനു ഹേതുവാക്കുക - Nashdaththinu Hethuvaakkuka | Nashdathinu Hethuvakkuka
× വിജ്ഞാനകോശം - Vijnjaanakosham | Vijnjanakosham
× അപകടത്തിലാക്കുക - Apakadaththilaakkuka | Apakadathilakkuka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Chronicles 12:19

And some from Manasseh defected to David when he was going with the Philistines to battle against Saul; but they did not help them, for the lords of the Philistines sent him away by agreement, saying, "He may defect to his master Saul and endanger our heads."


ദാവീദ് ഫെലിസ്ത്യരോടുകൂടെ ശൗലിന്റെ നേരെ യുദ്ധത്തിന്നു ചെന്നപ്പോൾ മനശ്ശേയരിൽ ചിലരും അവനോടു ചേർന്നു; അവർ അവർക്കും തുണ ചെയ്തില്ലതാനും; ഫെലിസ്ത്യപ്രഭുക്കന്മാർ ആലോചിച്ചിട്ടു: അവൻ നമ്മുടെ തലയുംകൊണ്ടു തന്റെ യജമാനനായ ശൗലിന്റെ പക്ഷം തിരിയും എന്നു പറഞ്ഞു അവനെ അയച്ചുകളഞ്ഞു.


Daniel 1:10

And the chief of the eunuchs said to Daniel, "I fear my lord the king, who has appointed your food and drink. For why should he see your faces looking worse than the young men who are your age? Then you would endanger my head before the king."


ഷണ്ഡാധിപൻ ദാനീയേലിനോടു: നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണവും പാനീയവും നിയമിച്ചിട്ടുള്ള എന്റെ യജമാനനായ രാജാവിനെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു; അവൻ നിങ്ങളുടെ മുഖം നിങ്ങളുടെ സമപ്രായക്കാരായ ബാലന്മാരുടേതിനോടു ഒത്തുനോക്കിയാൽ മെലിഞ്ഞുകാണുന്നതു എന്തിന്നു? അങ്ങനെയായാൽ നിങ്ങൾ രാജസന്നിധിയിൽ എന്റെ തലെക്കു അപകടം വരുത്തും എന്നു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Endanger?

Name :

Email :

Details :×