Endures

Show Usage

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of endure.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 33:11

the voice of joy and the voice of gladness, the voice of the bridegroom and the voice of the bride, the voice of those who will say: "Praise the LORD of hosts, For the LORD is good, For His mercy endures forever"--and of those who will bring the sacrifice of praise into the house of the LORD. For I will cause the captives of the land to return as at the first,' says the LORD.


ഇനിയും ആനന്ദഘോഷവും സന്തോഷധ്വനിയും മണവാളന്റെ സ്വരവും മണവാട്ടിയുടെ സ്വരവും: സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയെ സ്തുതിപ്പിൻ , യഹോവ നല്ലവനല്ലോ, അവന്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളതു എന്നു പറയുന്നവരുടെ ശബ്ദവും യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ സ്തോത്രയാഗം കൊണ്ടുവരുന്നവരുടെ ശബ്ദവും കേൾക്കും; ഞാൻ ദേശത്തിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റി പണ്ടത്തെപ്പോലെ ആക്കും എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.


Psalms 136:15

But overthrew Pharaoh and his army in the Red Sea, For His mercy endures forever;


ഫറവോനെയും സൈന്യത്തെയും ചെങ്കടലിൽ തള്ളിയിട്ടവന്നു -- അവന്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളതു.


Psalms 136:16

To Him who led His people through the wilderness, For His mercy endures forever;


തന്റെ ജനത്തെ മരുഭൂമിയിൽകൂടി നടത്തിയവന്നു -- അവന്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളതു.


×

Found Wrong Meaning for Endures?

Name :

Email :

Details :×