Enduring

Show Usage

Pronunciation of Enduring  

   

English Meaning

Lasting; durable; long-suffering; as, an enduring disposition.

  1. Lasting; continuing; durable: a novel of enduring interest.
  2. Long-suffering; patient.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× പരിധാരണം - Paridhaaranam | Paridharanam
× താങ്ങുക - Thaanguka | Thanguka
× നശിച്ചു പോകാതെ ഒരേ സ്ഥിതിയിലിരിക്കുക - Nashichu Pokaathe Ore Sthithiyilirikkuka | Nashichu Pokathe Ore Sthithiyilirikkuka
× സഹിക്കാവുന്ന - Sahikkaavunna | Sahikkavunna
× സഹ്യമായ - Sahyamaaya | Sahyamaya
× ക്ഷാന്തി - Kshaanthi | Kshanthi
× സഹിക്കാനൊക്കാത്ത അവസ്ഥ - Sahikkaanokkaaththa Avastha | Sahikkanokkatha Avastha
× സാഹനം - Saahanam | Sahanam
× നശിക്കാത്ത - Nashikkaaththa | Nashikkatha
× സ്ഥിരത - Sthiratha
× ശാശ്വതമായ - Shaashvathamaaya | Shashvathamaya

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Samuel 25:28

Please forgive the trespass of your maidservant. For the LORD will certainly make for my lord an enduring house, because my lord fights the battles of the LORD, and evil is not found in you throughout your days.


അടിയന്റെ കുറ്റം ക്ഷമിക്കേണമേ, യഹോവ യജമാനന്നു സ്ഥിരമായോരു ഭവനം പണിയും; യഹോവയുടെ യുദ്ധങ്ങളെയല്ലോ യജമാനൻ നടത്തുന്നതു. ആയുഷ്കാലത്തൊരിക്കലും നിന്നിൽ ദോഷം കാണുകയില്ല.


2 Corinthians 1:6

Now if we are afflicted, it is for your consolation and salvation, which is effective for enduring the same sufferings which we also suffer. Or if we are comforted, it is for your consolation and salvation.


ഞങ്ങൾ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതു നിങ്ങളുടെ ആശ്വാസത്തിന്നും രക്ഷെക്കും ആകുന്നു; ഞങ്ങൾക്കു ആശ്വാസം വരുന്നു എങ്കിൽ അതു ഞങ്ങൾ സഹിക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങൾ തന്നേ നിങ്ങളും സഹിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ ആശ്വാസത്തിന്നായി ഫലിക്കുന്നു.


1 Kings 11:38

Then it shall be, if you heed all that I command you, walk in My ways, and do what is right in My sight, to keep My statutes and My commandments, as My servant David did, then I will be with you and build for you an enduring house, as I built for David, and will give Israel to you.


ഞാൻ നിന്നോടു കല്പിക്കുന്നതൊക്കെയും നീ കേട്ടു എന്റെ വഴികളിൽ നടന്നു എന്റെ ദാസനായ ദാവീദ് ചെയ്തതു പോലെ എന്റെ ചട്ടങ്ങളും കല്പനകളും പ്രമാണിച്ചു കൊണ്ടു എനിക്കു പ്രസാദമായുള്ളതു ചെയ്താൽ ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കും; ഞാൻ ദാവീദിന്നു പണിതതുപോലെ നിനക്കു സ്ഥിരമായോരു ഗൃഹം പണിതു യിസ്രായേലിനെ നിനക്കു തരും.


×

Found Wrong Meaning for Enduring?

Name :

Email :

Details :×