Enriched

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of enrich.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Corinthians 9:11

while you are enriched in everything for all liberality, which causes thanksgiving through us to God.


ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന്നു ഞങ്ങളാൽ സ്തോത്രം വരുവാൻ കാരണമായിരിക്കുന്ന ഔദാർയ്യം ഒക്കെയും കാണിക്കേണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ സകലത്തിലും സമ്പന്നന്മാർ ആകും.


Psalms 44:12

You sell Your people for next to nothing, And are not enriched by selling them.


നീ നിന്റെ ജനത്തെ വിലവാങ്ങാതെ വിലക്കുന്നു. അവരുടെ വിലകൊണ്ടു സമ്പത്തു വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുമില്ല.


1 Corinthians 1:5

that you were enriched in everything by Him in all utterance and all knowledge,


ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷ്യം നിങ്ങളിൽ ഉറപ്പായിരിക്കുന്നതുപോലെ


×

Found Wrong Meaning for Enriched?

Name :

Email :

Details :×