Ethiopian

Show Usage
   

English Meaning

Of or relating to Ethiopia or the Ethiopians.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Numbers 12:1

Then Miriam and Aaron spoke against Moses because of the ethiopian woman whom he had married; for he had married an ethiopian woman.


മോശെ ഒരു കൂശ്യസ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നതുകൊണ്ടു കൂശ്യസ്ത്രീനിമിത്തം മിർയ്യാമും അഹരോനും അവന്നു വിരോധമായി സംസാരിച്ചു:


Jeremiah 13:23

Can the ethiopian change his skin or the leopard its spots? Then may you also do good who are accustomed to do evil.


കൂശ്യന്നു തന്റെ ത്വക്കും പുള്ളിപ്പുലിക്കു തന്റെ പുള്ളിയും മാറ്റുവാൻ കഴിയുമോ? എന്നാൽ ദോഷം ചെയ്‍വാൻ ശീലിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും നന്മ ചെയ്‍വാൻ കഴിയും.


Jeremiah 38:12

Then Ebed-Melech the ethiopian said to Jeremiah, "Please put these old clothes and rags under your armpits, under the ropes." And Jeremiah did so.


കൂശ്യനായ ഏബെദ്--മേലെൿ യിരെമ്യാവോടു: ഈ പഴന്തുണിയും കീറ്റുതുണിക്കണ്ടങ്ങളും നിന്റെ കക്ഷങ്ങളിൽ വെച്ചു അതിന്നു പുറമെ കയറിട്ടുകൊൾക എന്നു പറഞ്ഞു; യിരെമ്യാവു അങ്ങനെ ചെയ്തു.


×

Found Wrong Meaning for Ethiopian?

Name :

Email :

Details :×