Ethiopian

Show Usage
   

English Meaning

Of or relating to Ethiopia or the Ethiopians.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Chronicles 14:9

Then Zerah the ethiopian came out against them with an army of a million men and three hundred chariots, and he came to Mareshah.


അനന്തരം കൂശ്യനായ സേരഹ് പത്തുലക്ഷം ആളും മുന്നൂറു രഥവും ഉള്ള സൈന്യത്തോടുകൂടെ അവരുടെ നേരെ പുറപ്പെട്ടു മാരേശാവരെ വന്നു.


Numbers 12:1

Then Miriam and Aaron spoke against Moses because of the ethiopian woman whom he had married; for he had married an ethiopian woman.


മോശെ ഒരു കൂശ്യസ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നതുകൊണ്ടു കൂശ്യസ്ത്രീനിമിത്തം മിർയ്യാമും അഹരോനും അവന്നു വിരോധമായി സംസാരിച്ചു:


Jeremiah 38:12

Then Ebed-Melech the ethiopian said to Jeremiah, "Please put these old clothes and rags under your armpits, under the ropes." And Jeremiah did so.


കൂശ്യനായ ഏബെദ്--മേലെൿ യിരെമ്യാവോടു: ഈ പഴന്തുണിയും കീറ്റുതുണിക്കണ്ടങ്ങളും നിന്റെ കക്ഷങ്ങളിൽ വെച്ചു അതിന്നു പുറമെ കയറിട്ടുകൊൾക എന്നു പറഞ്ഞു; യിരെമ്യാവു അങ്ങനെ ചെയ്തു.


×

Found Wrong Meaning for Ethiopian?

Name :

Email :

Details :×