Ethiopian

Show Usage
   

English Meaning

Of or relating to Ethiopia or the Ethiopians.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 13:23

Can the ethiopian change his skin or the leopard its spots? Then may you also do good who are accustomed to do evil.


കൂശ്യന്നു തന്റെ ത്വക്കും പുള്ളിപ്പുലിക്കു തന്റെ പുള്ളിയും മാറ്റുവാൻ കഴിയുമോ? എന്നാൽ ദോഷം ചെയ്‍വാൻ ശീലിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും നന്മ ചെയ്‍വാൻ കഴിയും.


Numbers 12:1

Then Miriam and Aaron spoke against Moses because of the ethiopian woman whom he had married; for he had married an ethiopian woman.


മോശെ ഒരു കൂശ്യസ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നതുകൊണ്ടു കൂശ്യസ്ത്രീനിമിത്തം മിർയ്യാമും അഹരോനും അവന്നു വിരോധമായി സംസാരിച്ചു:


2 Chronicles 14:9

Then Zerah the ethiopian came out against them with an army of a million men and three hundred chariots, and he came to Mareshah.


അനന്തരം കൂശ്യനായ സേരഹ് പത്തുലക്ഷം ആളും മുന്നൂറു രഥവും ഉള്ള സൈന്യത്തോടുകൂടെ അവരുടെ നേരെ പുറപ്പെട്ടു മാരേശാവരെ വന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Ethiopian?

Name :

Email :

Details :×