Ethiopian

Show Usage

English Meaning

Of or relating to Ethiopia or the Ethiopians.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Chronicles 14:9

Then Zerah the ethiopian came out against them with an army of a million men and three hundred chariots, and he came to Mareshah.


അനന്തരം കൂശ്യനായ സേരഹ് പത്തുലക്ഷം ആളും മുന്നൂറു രഥവും ഉള്ള സൈന്യത്തോടുകൂടെ അവരുടെ നേരെ പുറപ്പെട്ടു മാരേശാവരെ വന്നു.


Jeremiah 38:12

Then Ebed-Melech the ethiopian said to Jeremiah, "Please put these old clothes and rags under your armpits, under the ropes." And Jeremiah did so.


കൂശ്യനായ ഏബെദ്--മേലെൿ യിരെമ്യാവോടു: ഈ പഴന്തുണിയും കീറ്റുതുണിക്കണ്ടങ്ങളും നിന്റെ കക്ഷങ്ങളിൽ വെച്ചു അതിന്നു പുറമെ കയറിട്ടുകൊൾക എന്നു പറഞ്ഞു; യിരെമ്യാവു അങ്ങനെ ചെയ്തു.


Jeremiah 13:23

Can the ethiopian change his skin or the leopard its spots? Then may you also do good who are accustomed to do evil.


കൂശ്യന്നു തന്റെ ത്വക്കും പുള്ളിപ്പുലിക്കു തന്റെ പുള്ളിയും മാറ്റുവാൻ കഴിയുമോ? എന്നാൽ ദോഷം ചെയ്‍വാൻ ശീലിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും നന്മ ചെയ്‍വാൻ കഴിയും.


×

Found Wrong Meaning for Ethiopian?

Name :

Email :

Details :×