Ethiopians

Show Usage
   

English Meaning

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 46:9

Come up, O horses, and rage, O chariots! And let the mighty men come forth: The ethiopians and the Libyans who handle the shield, And the Lydians who handle and bend the bow.


കുതിരകളേ, കുതിച്ചു ചാടുവിൻ ; രഥങ്ങളേ, മുറുകി ഔടുവിൻ ! വീരന്മാർ പുറപ്പെടട്ടെ; പരിച പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കൂശ്യരും പൂത്യരും വില്ലെടുത്തു കുലെക്കുന്ന ലൂദ്യരും കൂടെ.


2 Chronicles 14:12

So the LORD struck the ethiopians before Asa and Judah, and the ethiopians fled.


അപ്പോൾ യഹോവ ആസയുടെയും യെഹൂദ്യരുടെയും മുമ്പിൽ കൂശ്യരെ തോലക്കുമാറാക്കി; കൂശ്യർ ഔടിപ്പോയി.


2 Chronicles 14:13

And Asa and the people who were with him pursued them to Gerar. So the ethiopians were overthrown, and they could not recover, for they were broken before the LORD and His army. And they carried away very much spoil.


ആസയും അവനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പടജ്ജനവും അവരെ ഗെരാർവരേ പിന്തുടർന്നു; കൂശ്യർ ആരും ജീവനോടെ ശേഷിക്കാതെ പട്ടുപോയി; അവർ യഹോവയുടെയും അവന്റെ സൈന്യത്തിന്റെയും മുമ്പാകെ നശിച്ചുപോയി; അവർ വളരെ കവർച്ചയും എടുത്തുകൊണ്ടു പോന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Ethiopians?

Name :

Email :

Details :×