Ethiopians

Show Usage
   

English Meaning

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Chronicles 16:8

Were the ethiopians and the Lubim not a huge army with very many chariots and horsemen? Yet, because you relied on the LORD, He delivered them into your hand.


കൂശ്യരും ലൂബ്യരും അനവധി രഥങ്ങളോടും കുതിരച്ചേവകരോടും കൂടിയ ഒരു മഹാസൈന്യമായിരുന്നില്ലയോ? എന്നാൽ നീ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കകൊണ്ടു അവൻ അവരെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചുതന്നു.


2 Chronicles 14:12

So the LORD struck the ethiopians before Asa and Judah, and the ethiopians fled.


അപ്പോൾ യഹോവ ആസയുടെയും യെഹൂദ്യരുടെയും മുമ്പിൽ കൂശ്യരെ തോലക്കുമാറാക്കി; കൂശ്യർ ഔടിപ്പോയി.


Daniel 11:43

He shall have power over the treasures of gold and silver, and over all the precious things of Egypt; also the Libyans and ethiopians shall follow at his heels.


അവൻ പൊന്നും വെള്ളിയുമായ നിക്ഷേപങ്ങളെയും മിസ്രയീമിലെ മനോഹര വസ്തുക്കളെയും കൈവശമാക്കും; ലൂബ്യരും കൂശ്യരും അവന്റെ അനുചാരികൾ ആയിരിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Ethiopians?

Name :

Email :

Details :×