Ethiopians

Show Usage
   

English Meaning

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 46:9

Come up, O horses, and rage, O chariots! And let the mighty men come forth: The ethiopians and the Libyans who handle the shield, And the Lydians who handle and bend the bow.


കുതിരകളേ, കുതിച്ചു ചാടുവിൻ ; രഥങ്ങളേ, മുറുകി ഔടുവിൻ ! വീരന്മാർ പുറപ്പെടട്ടെ; പരിച പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കൂശ്യരും പൂത്യരും വില്ലെടുത്തു കുലെക്കുന്ന ലൂദ്യരും കൂടെ.


Daniel 11:43

He shall have power over the treasures of gold and silver, and over all the precious things of Egypt; also the Libyans and ethiopians shall follow at his heels.


അവൻ പൊന്നും വെള്ളിയുമായ നിക്ഷേപങ്ങളെയും മിസ്രയീമിലെ മനോഹര വസ്തുക്കളെയും കൈവശമാക്കും; ലൂബ്യരും കൂശ്യരും അവന്റെ അനുചാരികൾ ആയിരിക്കും.


Isaiah 20:4

so shall the king of Assyria lead away the Egyptians as prisoners and the ethiopians as captives, young and old, naked and barefoot, with their buttocks uncovered, to the shame of Egypt.


അശ്ശൂർരാജാവു മിസ്രയീമിൽനിന്നുള്ള ബദ്ധന്മാരെയും കൂശിൽനിന്നുള്ള പ്രവാസികളെയും ആബാലവൃദ്ധം മിസ്രയീമിന്റെ ലജ്ജെക്കായിട്ടു നഗ്നന്മാരും ചെരിപ്പിടാത്തവരും ആസനം മറെക്കാത്തവരും ആയി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും.


×

Found Wrong Meaning for Ethiopians?

Name :

Email :

Details :×