Evildoers

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of evildoer.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 101:8

Early I will destroy all the wicked of the land, That I may cut off all the evildoers from the city of the LORD.


യഹോവയുടെ നഗരത്തിൽനിന്നു സകല ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാരെയും ഛേദിച്ചുകളയേണ്ടതിന്നു ദേശത്തിലെ ദുഷ്ടന്മാരെ ഒക്കെയും ഞാൻ രാവിലെതോറും നശിപ്പിക്കും.


1 Peter 2:14

or to governors, as to those who are sent by him for the punishment of evildoers and for the praise of those who do good.


ശ്രേഷ് ാധികാരി എന്നുവെച്ചു രാജാവിന്നും ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാരുടെ ദണ്ഡനത്തിന്നും സൽപ്രവൃത്തിക്കാരുടെ മാനത്തിന്നുമായി അവനാൽ അയക്കപ്പെട്ടവർ എന്നുവെച്ചു നാടുവാഴികൾക്കും കീഴടങ്ങുവിൻ .


Hosea 6:8

Gilead is a city of evildoers And defiled with blood.


ഗിലയാദ് അകൃത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെപട്ടണം, അതു രക്തംകൊണ്ടു മലിനമായിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Evildoers?

Name :

Email :

Details :×