Evildoers

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of evildoer.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 14:20

You will not be joined with them in burial, Because you have destroyed your land And slain your people. The brood of evildoers shall never be named.


നീ നിന്റെ ദേശത്തെ നശിപ്പിച്ചു, നിന്റെ ജനത്തെ കൊന്നുകളഞ്ഞതുകൊണ്ടു നിനക്കു അവരെപ്പോലെ ശവസംസ്കാരം ഉണ്ടാകയില്ല; ദുഷ്ടന്മാരുടെ സന്തതിയുടെ പേർ എന്നും നിലനിൽക്കയില്ല.


Psalms 37:9

For evildoers shall be cut off; But those who wait on the LORD, They shall inherit the earth.


കുറഞ്ഞോന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടു ദുഷ്ടൻ ഇല്ല; നീ അവന്റെ ഇടം സൂക്ഷിച്ചുനോക്കും; അവനെ കാണുകയില്ല.


1 Peter 2:14

or to governors, as to those who are sent by him for the punishment of evildoers and for the praise of those who do good.


ശ്രേഷ് ാധികാരി എന്നുവെച്ചു രാജാവിന്നും ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാരുടെ ദണ്ഡനത്തിന്നും സൽപ്രവൃത്തിക്കാരുടെ മാനത്തിന്നുമായി അവനാൽ അയക്കപ്പെട്ടവർ എന്നുവെച്ചു നാടുവാഴികൾക്കും കീഴടങ്ങുവിൻ .


×

Found Wrong Meaning for Evildoers?

Name :

Email :

Details :×