Exchanged

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of exchange.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Leviticus 27:33

He shall not inquire whether it is good or bad, nor shall he exchange it; and if he exchanges it at all, then both it and the one exchanged for it shall be holy; it shall not be redeemed."'

Leviticus 27:10

He shall not substitute it or exchange it, good for bad or bad for good; and if he at all exchanges animal for animal, then both it and the one exchanged for it shall be holy.


അതു യഹോവേക്കു വഴിപാടു കഴിച്ചുകൂടാത്ത അശുദ്ധമൃഗമാകുന്നു എങ്കിൽ ആ മൃഗത്തെ പുരോഹിതന്റെ മുമ്പാകെ നിർത്തേണം.


Job 28:17

Neither gold nor crystal can equal it, Nor can it be exchanged for jewelry of fine gold.


സ്വർണ്ണവും സ്ഫടികവും അതിനോടു ഒക്കുന്നില്ല; തങ്കം കൊണ്ടുള്ള പണ്ടങ്ങൾക്കു അതിനെ മാറിക്കൊടുപ്പാറില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Exchanged?

Name :

Email :

Details :×